Publicerad: 18 januari 2018

Utvärdera socialtjänstens digitalisering

LIKA Socialtjänsten är ett verktyg som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Verktyget är ett stöd för förvaltning och verksamhetschefer att fokusera på rätt saker samt att prioritera insatser och aktiviteter.

Verktyget ska ge kommunerna stöd till fortsatt utveckling. Det konkretiserar och ger en grundläggande bild av hur långt kommunen hunnit i sin digitalisering av socialtjänsten och åskådliggör förutsättningar för att komma framåt i arbetet.

Verktyget för LIKA-socialtjänsten

Instruktion, LIKA-socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

Om verktyget LIKA Socialtjänst

LIKA Socialtjänst, består av tre delar: självskattning, sammanfattning och handlingsplan. Förvaltnings- eller verksamhetschef gör en självskattning och får en sammanfattning och ett förslag på handlingsplan utifrån det. Handlingsplanen kan användas både i det praktiska arbetet och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Verktyget samlar indikatorer inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Resultatet blir en temperaturmätare på hur kommunens socialtjänst ligger till i digitaliseringsarbetet. I verktyget finns även konkreta tips på åtgärder och aktiviteter för att öka digitaliseringen.

Digitalisering ett sätt att möta utmaningarna

Liksom många andra välfärdsverksamheter står socialtjänsten inför stora utmaningar. De flesta är överens om att lösningen inte enbart handlar om mer resurser utan också om ändrade arbetssätt och nya sätt att möta invånarnas behov. Här kan digitalisering ge stor effekt, till exempel genom en förenklad hantering, som ger verksamheten tid till det personliga mötet där det behövs som bäst.

Landets kommuner har hunnit olika långt i sin digitala utveckling. Socialstyrelsen följer årligen upp utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. I 2016 års rapport är slutsatsen att kommunerna behöver påskynda utvecklingen för att tillförsäkra brukare och patienter en god vård och omsorg.

Rapport: E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna – Redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2016, Socialstyrelsen

Fler av de mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan regeringen och SKL hade inte uppnåtts.

SKL genomförde en förstudie tillsammans med Governo som visade att det finns ett behov av ett verktyg för uppföljning av digitalisering inom kommunal vård, stöd och omsorg. Den primära målgruppen skulle vara förvaltningscheferna, men vid användning av verktyget borde funktioner involveras för att bidra till att få upp frågan på agendan i ledning och medarbetargrupper samt inom politiken för ökad drivkraft och fortsatt utveckling.

Projektet att ta fram självskattningsverktyget LIKA Socialtjänst startade hösten 2015 och levererade version 1.0 våren 2016, första offentliga presentationen av LIKA skedde på Vitalis våren 2016.

Film om verktyget

Socialstyrelsens webbverktyg E-hälsa

Webbverktyget E-hälsa i kommunerna ger dig möjlighet att jämföra utvecklingen av e-hälsa och digital välfärdsteknik i Sveriges kommuner. Det är framförallt avsett för beslutsfattare och tjänstemän inom socialtjänsten.

Webbverktyget E-hälsa, Socialstyrelsen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot