Publicerad: 9 juni 2016

Värderingsverktyg för digitalisering inom socialtjänsten

Samtliga kommuner i Sverige har nu möjlighet att använda verktyget LIKA-socialtjänsten, som ger en grundläggande bild av hur långt kommunen hunnit i sin digitalisering av socialtjänsten.

Verktyget är skapat för att ge kommunerna stöd till fortsatt utveckling. Det konkretiserar och åskådliggör förutsättningar för att komma framåt i arbetet.

Verktyget för LIKA-socialtjänsten

Instruktion, LIKA-socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

Digitalisering ett sätt att möta utmaningarna

Liksom många andra välfärdsverksamheter står socialtjänsten inför stora utmaningar. De flesta är överens om att lösningen inte enbart handlar om mer resurser utan också om ändrade arbetssätt och nya sätt att möta invånarnas behov. Här kan digitalisering ge stor effekt, till exempel genom en förenklad hantering, som ger verksamheten tid till det personliga mötet där det behövs som bäst.

Landets kommuner har hunnit olika långt i sin digitala utveckling. Socialstyrelsen följer årligen upp utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. I 2015 års rapport är slutsatsen att kommunerna behöver påskynda utvecklingen för att tillförsäkra brukare och patienter en god vård och omsorg.

Temperaturmätare

SKL stöttar digitaliseringsarbetet på olika sätt och som ett led i detta lanseras nu en första version av ett verktyg för självvärdering inom socialtjänsten; LIKA-socialtjänsten. Verktyget samlar indikatorer inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Resultatet blir en temperaturmätare på hur kommunens socialtjänst ligger till i digitaliseringsarbetet, och i verktyget finns dessutom konkreta tips på åtgärder och aktiviteter för att öka digitaliseringen.

Inbjudan till kommuner att använda verktyget

Indikatorerna i LIKA-socialtjänsten har tagits fram under hösten 2015 och pilottestats i ett antal kommuner. SKL inbjuder nu samtliga kommuners socialtjänster att teckna användarkonton och börja använda verktyget. Ytterligare aktiviteter följer för att samla erfarenheter och förbättringsförslag.

Film om verktyget

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot