Publicerad: 4 december 2017

Regional samverkan för kunskapsutveckling inom socialtjänsten

SKL har under flera år stöttat uppbyggnaden av regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Vid regional samverkan är det möjligt att använda lokala och nationella resurser och kompetenser optimalt och därmed nå större utveckling för de satsade resurserna.

Stödstrukturerna syftar till att skapa bättre förutsättningar för att bedriva verksamhetsrelevant utvecklingsarbete inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

Syftet med stödstrukturerna

De regionala stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningar i respektive län. De regionala stödstrukturerna ska:

  • kunna ge kommunerna och landstingens verksamheter ett praktiskt verksamhetsstöd
  • medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård
  • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
  • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
  • utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

Utveckling av regionala samverkans- och stödstrukturer inom socialtjänsten

En film om utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna i alla län inom ramen för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Nätverk för specifika områden

För att stärka kunskapsutveckling på lokal nivå samordnar SKL även specifika nätverk inom fyra olika områden. Dessa nätverk samlas på nationell nivå för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som sedan kan omsättas på lokal nivå inom socialtjänsten.

  1. Nätverket för den sociala barn- och ungdomsvården
  2. Nätverket för missbruks- och beroendevården
  3. Nätverket för funktionshinderfrågor
  4. SKL:s nätverk för regionalt stöd i arbetet med Öppna jämförelser.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot