Publicerad: 11 oktober 2018

Fakta om socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg har ett brett ansvarsområde. Där ingår bland annat ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familjerådgivning och barn- och ungdomsvård.

Statistik inom socialtjänstens olika verksamhetsområden

Social barn- och ungdomsvård

Antalet barn och unga som vårdas utanför hemmet har ökat kraftigt de senaste åren, främst beroende på det stora antalet ensamkommande barn och unga. Enligt den senaste statistiken från 2016 vårdades 30 500 barn utanför hemmet, men statistiken inkluderar inte asylsökande barn och unga. Det innebär att den faktiska siffran är högre.

Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2016, Socialstyrelsen

Missbruks- och beroendevård

 • 384 personer tvångsvårdades på institution enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), knappt en tredjedel var kvinnor
 • 1 904 vuxna fick frivillig institutionsvård, knappt 25 procent var kvinnor
 • 6 247 vuxna personer med missbruk hade bistånd för boende, varav 25 procent var kvinnor
 • 10 627 vuxna personer med missbruk fick individuellt behovsprövade insatser, knappt en tredjedel var kvinnor

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016, Socialstyrelsen

Familjerätt och familjerådgivning

 • 20 980 barn berördes av samarbetssamtal (samtal för att nå enighet om vårdnad, boende och umgänge)
 • 5 917 barn berördes av vårdnads-, boende och umgängesutredning (underlag för att domstol ska kunna besluta om vårdnad, boende eller umgänge)
 • 64 251 personer besökte den kommunala familjerådgivningen under året.

Statistik om familjerådgivning och familjerätt 2016, Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd

 • 220 112 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under året
 • 10,5 miljarder kronor betalades ut till hushåll
 • 409 681 personer var biståndsmottagare, varav 269 317 var vuxna. 126 313 var kvinnor, 143 004 män och 140 315 barn.
 • Av de vuxna biståndsmottagarna var cirka 36 procent mellan 18 och 29 år.
 • 40 procent av vuxna biståndsmottagare fick bistånd under minst 10 månader av kalenderåret (så kallad långvarigt ekonomiskt bistånd)
 • 51 procent av vuxna biståndsmottagare fick biståndet på grund av arbetslöshet.

Statistik om ekonomiskt bistånd, siffror för år 2016, publicerade 2017, Socialstyrelsen

Vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd

Antalet personer som får bistånd för boende har ökat kraftigt de senaste tio åren.

 • 1 november 2016 hade 13 100 personer bistånd till boende. Det är en ökning med 74 procent sedan 2007.

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2016, Socialstyrelsen

Gruppens omfattning

De personer som omfattas av statistiken är bland annat hemlösa, brottsoffer, personer som har ett spelmissbruk, flyktingar med uppehållstillstånd som är i behov av en bostad, anhöriga till personer med missbruksproblem och personer som är i behov av stöd i sin föräldraroll.

Gemensamt för gruppen är att personerna är i behov av insatser som inte är relaterade till ett eget missbruk av alkohol, narkotika eller lösningsmedel.

Kundnöjdhet

Majoriteten av brukarna var 2017 nöjda med individ- och familjeomsorgens insats:

 • 85 procent var sammantaget nöjda med det stöd de fått från socialtjänsten
 • Över 80 procent av de svarande föräldrarna och ungdomarna är sammantaget nöjda med stödet de fått från socialtjänsten
 • Närmare 80 procent av de ensamkommande barnen och unga är sammantaget nöjda och över 90 procent av de vuxna som fått stöd mot sitt missbruk
 • Över 70 procent av de svarande föräldrarna och ungdomarna anser att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten
 • Drygt 70 procent av de ensamkommande barnen och unga samt 85 procent av de vuxna som fått stöd mot sitt missbruk anser att deras situation förbättrats
 • Missbruksvården fick genomgående högst resultat på frågorna i undersökningen

Statistik från SKL:s brukarundersökning 2017

Informationsansvarig

 • Fredrik Hjulström
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot