Publicerad: 13 november 2017

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Utöver generell ökad tillgänglighet till lokaler, kollektivtrafik och utbildning ges också stöd på individuell nivå.

Positionspapper för funktionshinderområdet

För att tydliggöra SKL:s inriktning inom funktionshinderområdet har förbundets arbetsutskott gett kansliet i uppdrag att arbeta fram ett positionspapper. Positionspapperet ska tydliggöra ställningstaganden, bakgrund och viljeinriktning inom området. Arbetet beräknas vara klart för politisk beredning hösten 2017.

Positionspapperet kommer att ha ett brett anslag och sträcka sig över ett flertal sektorer. Huvudsyftet med positionspapperet är det ska utgöra en vägledning för SKL:s arbete och göra SKL till en tydligare aktör i det funktionshinderspolitiska samtalet. En politisk positionering från SKL:s sida förväntas också ge lokala och regionala perspektiv en framskjuten roll och vitalisera området.

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot