Publicerad: 30 november 2017

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Utöver generell ökad tillgänglighet till lokaler, kollektivtrafik och utbildning ges också stöd på individuell nivå.

Positionspapper funktionshinder och delaktighet

Positionspapper funktionshinder och delaktighet 29 november 2017 (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning positionspapper funktionshinder och delaktighet november 2017 (PDF, nytt fönster)

SKL vill lyfta fram hur kommuner, landsting och regioner kan bidra till att utjämna skillnader och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor.

För att tydliggöra SKL:s inriktning inom funktionshinderområdet har förbundet tagit fram ett positionspapper. Positionspapperet redovisar utgångspunkter, vägledande principer, frågor som är gemensamma för flera sektorer och frågor inom sektorer.

Dokumentet antogs av SKL:s styrelse i november 2017. Det ska utgöra en vägledning för SKL:s arbete och göra SKL till en tydligare aktör i det funktionshinderspolitiska samtalet.

Projekt "Fler vägar in - breddad rekrytering"

SKL har beviljats medel från Europeiska socialfonden för projektet "Fler vägar in – breddad rekrytering". I projektet fokuserar vi på möjligheterna att anställa och behålla personer med funktionssätt som påverkar arbetsförmågan i välfärdsjobben.

Projekt Fler vägar in - breddad rekrytering

Fakta

Frågor om funktionshinder är tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommuner, landsting och regioner.I positionspapperet avgränsar SKL sina ställningstaganden utifrån några särskilt angelägna områden för delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning:

  • Tillgänglighet och delaktighet
  • Digital delaktighet och användbarhet
  • Folkhälsa och jämlik hälsa
  • Hälso- och sjukvård och tandvård
  • Individuella stöd
  • Utbildning och livslångt lärande
  • Arbete och egen försörjning
  • Kultur, idrott och fritid

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot