Publicerad: 31 januari 2019

Bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än andra målgrupper. För att förbättra deras hälsa krävs samarbete, ökad kunskap och förändrade arbetssätt inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

Personer med funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa än andra målgrupper. De tar oftare medicin mot depression, har i högre grad diabetes och lider oftare av övervikt.

Kvinnor med LSS-insatser och som har bröstcancer löper nästan dubbelt så stor risk att dö jämfört med andra patienter med bröstcancer. Personer med autism lever i snitt 16 år kortare än andra (jämfört med referensgrupp).

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning går upp i vikt när de flyttar från föräldrahemmet till gruppbostad. Det medför ökad risk för diabetes och förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

För att lösa dessa ojämlikheter krävs samarbete, ökad kunskap och förändrade arbetssätt inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

Skrift till stöd i förbättringsarbetet i kommuner och landsting

SKL har tagit fram skriften "Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?". I skriften beskrivs det ojämlika hälsoläget och presenteras förslag på förändrade arbetssätt och inspirerande exempel som kan förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning.

Skriften Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

Personal inom hälso-, sjuk-, tandvård och socialtjänst behöver:

 • Få mer kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar förmågan att leva hälsosamt.
 • Stötta individer i att söka vård i tid och ge förutsättningar att följa ordinationer.
 • Få mer kunskap om vinsten med och vikten av att använda alternativ kompletterande kommunikation som hjälpmedel.
 • Oftare använda alternativa sätt och platser att möta patienter. Om läkare eller sjuksköterska oftare gör hembesök eller använder videosamtal skulle det förenkla för många som har svårt att ta sig till en vårdcentral eller till ett sjukhus. Likvärdig vård och omsorg betyder inte att alla bemöts på samma sätt utan utifrån sina förutsättningar.
 • Få ökad kännedom om andra yrkesrollers uppdrag och kompetens, till exempel vilket uppdrag och vilka mandat personalen i patientens/brukarens boende har, eller när och hur man ska ta hjälp av dietist.
 • Vara medvetna om att en del av svårigheterna och ojämlikheten handlar om stigmatisering.
 • Stötta individen i det förebyggande arbetet, genom att förenkla och förtydliga information om kost och motion, eller ge FYSS, fysisk aktivitet på recept.
 • Se att även små förändringar i kost- och motionsvanor ger stora skillnader och förbättringar.

SKL anser bland annat att

 • Hälsoklyftor mellan personer med funktionsnedsättning och övriga befolkningen ska minska.
 • Åtgärder för att främja jämlik hälsa bör vara generella men utformade och anpassade utifrån olika gruppers behov och förutsättningar och särskilt utifrån olika funktionsnedsättningar.
 • Alla ska ha jämlik tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård. Personal inom dessa områden behöver ha kunskap om olika funktionsnedsättningar och om skillnader i hälsa.
 • För att kunna driva ett allmänt hälsofrämjande och förebyggande arbete behöver kommunerna stöd och vägledning samt relevant data om hälsoläget för alla. Dessa uppgifter behöver också kunna brytas ned för att se även personer med funktionsnedsättning.

Vad behöver staten göra?

SKL anser att staten behöver stimulera till forskning i syfte att minska skillnader i hälsa samt att säkerställa att det finns evidens för den vård och behandling som ges. Detta gäller även hjälpmedel. Forskningsresultaten måste också spridas till kommuner och landsting för att komma individer till godo.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot