Publicerad: 23 februari 2017

Utvecklings- och förbättringsarbete mellan 2013-2015

Under åren 2013-2015 har SKL arbetat med stöd till lokalt och regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet funktionshinder. Detta gjordes inom ramen för satsningen på evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. År 2015 fokuserade man på tre utvecklingsområden.

Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning

Rätten för barn att komma till tals uttrycks såväl i konventionen om barnets rättigheter som i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Metoder och strategier som finns för att barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna påverka beslut som rör dem själva behöver därför tas tillvara, vidareutvecklas och utvärderas.

Målsättningen med arbetet inom detta område var att utifrån det lokala utgångsläget förbättra delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning. Arbetet kan bland annat utgå ifrån material som tagits fram av Handisam, BO och Socialstyrelsen.

Förstärkt brukarmedverkan 

Brukarmedverkan behöver förstärkas inom verksamhetsområdet för att motverka brister i den enskildes rätt till inflytande och delaktighet, bland annat vid beslut och genomförande av insatser. Brukarmedverkan behöver utvecklas på alla nivåer, det vill säga både på individ-, verksamhets- och systemnivå.

En viktig målsättning för arbetet var att skapa strukturer och processer för medverkan och inflytande och att koppla detta till relevanta besluts- och verksamhetsprocesser. Arbetet kan bland annat utgå ifrån den vägledning för brukarmedverkan som Socialstyrelsen tar fram. Arbetet skulle samordnas med andra pågående initiativ för att utveckla brukarmedverkan.

Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning

Genom arbetet skulle den systematiska uppföljningen inom verksamhetsområdet förstärkas på alla nivåer, det vill säga både på individ-, verksamhets- och systemnivå. Arbetet kunde genomföras för en eller flera delar av verksamhetsområdet.

En viktig målsättning för arbetet var att initiera, genomföra och utveckla den systematiska uppföljningen. Målsättningen ska också vara att det skapas strukturer och processer för systematisk uppföljning och att resultaten av dessa kopplas till relevanta besluts- och verksamhetsprocesser.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot