Publicerad: 21 februari 2019

Länsdialoger om handlingsplan mot missbruk och beroende

Missbruk och beroende är en prioriterad fråga för SKL. Styrelsen beslutade den 14 december 2018 att anta en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling.

SKL erbjuder sig att under 2019 besöka länen för att under en heldag föra en dialog om handlingsplanen och tillsammans med er genomföra ett seminarium eller workshop för att initiera implementering på lokal och regional nivå.

Målgrupp

Målgrupp för länsdialogerna är ledande politiker och chefer, strateger och andra relevanta nyckelpersoner från kommunerna och regionerna. Det är också viktigt att bjuda in brukarrepresentanter och/eller andra relevanta aktörer i länet. 

Syftet

Syftet med länsdialogen är att stödja ett förändringsarbete där handlingsplanens förslag och intentioner blir användbara i den lokala kontexten. Avsikten är att berörda politiker och tjänstepersoner tillsammans med varandra och övriga viktiga aktörer samlas för att samordnat ta några kliv framåt när det gäller att motverka missbruk och beroende bland barn, unga och unga vuxna.

Upplägget för länsdialogerna

Upplägget kan se ut på följande sätt:

 • Ansvariga inom den regionala stödstrukturen utser en person som arrangerar dagen i länet tillsammans med SKL.
 • SKL går under dagen igenom handlingsplanens förslag och tydliggör vad SKL:s kansli utifrån dessa förslag kommer att genomföra och arbeta med under 2019.
 • Lärande exempel från länet kan med fördel visas upp och fungera som inspirationskälla.
 • SKL kan tillsammans med ansvariga för dagen vara behjälpliga i att planera och delta i en workshop som bidrar till att länet flyttar fram positionerna när det gäller tidig upptäckt, tidiga och samordnade insatser samt stöd och behandling inom området missbruk och beroende. Handlingsplanen kan fungera som hjälp i detta arbete, men det kan även finnas andra utvecklingsområden som länet vill prioritera.
 • Ansvariga inom den regionala stödstrukturen sammanställer sedan förslagsvis länets egen handlingsplan, som därefter läggs upp på SKL:s webbsida för att inspirera andra län.

Kostnad

Kostnader fördelas enligt följande:
Kommunerna och regionerna/länet ansvarar för lokal och eventuell förtäring. SKL står för sina egna resor, eventuella övernattningar och sin arbetstid.

Intresseanmälan

Kontakta SKL om du är intresserad av en länsdialog.

Informationsansvarig

 • Mikael Malm
  Samordnare
 • Zophia Mellgren
  Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot