Publicerad: 21 september 2016

Förstärkt föräldrastöd vid missbruk och beroende

När en förälder missbrukar, har psykiska svårigheter, lider av en allvarlig sjukdom eller när det förekommer våld i familjen så påverkas alla familjemedlemmar, inte minst barnen. Därför är det viktigt att ge barnet rätt stöd i ett tidigt stadium.

Relationen till föräldrarna är en viktig skyddsfaktor för barn, även när föräldrar har missbruks-problem. Men det är också viktigt att barn i miljöer med missbruk och beroende får tidigt stöd eftersom de då mår och klarar sig bättre.

Checklista våga fråga för reflektioner och verksamhetsutveckling (PDF, nytt fönster)

Stärka familjeperspektivet

Insatser riktade till vuxna runt barnen, inte minst föräldrarna, är ett sätt att stödja barnen. Målet är att barn som lever i familjer med missbruk och beroende ska ha en så god relation som möjligt med sina föräldrar.

Utvecklingsarbeten i länen pågår

Ett utvecklingsarbete inleddes 2011 för att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården. Länen fick nu möjlighet att anställa processledare för att stödja huvudmännen i sitt arbete.

Utvecklingsarbetet är en del av en samlad och långsiktig satsning som regeringen gör för att samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete i syfte att uppnå ANDT-strategins mål om att barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd.

SKL stödjer fortsatt arbete under 2015

SKL samordnar och ger stöd till länens processledare. Fortsatt fokus för 2015 är att via regionala processledare exempelvis:

  • Stöd att systematiskt ta upp frågor om föräldraskapet i missbruks- och beroendevården, att stödja föräldraskapet, familjen och erbjuda barnen åldersadekvat stöd, sker exempelvis genom utbildningsstöd och stöd till implementering.
  • Brukarorganisationernas erfarenheter tillvaratas för stöd till barn och föräldrar i sin föräldraroll. 
  • Samverkan mellan barn- och ungdomsvården och missbruksvården fortsätter. Exempelvis pågår det sedan 2013 ett gemensamt regionalt utvecklingsarbete för förbättrad samverkan mellan socialtjänstens barn-och ungdomsvård och missbruksvård. En viktig del handlar om att socialtjänsten ska erbjuda stöd för hela familjen, föräldern och barnet när en förälder blir aktuell för missbruk och/eller när ett barn blir aktuellt.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot