Publicerad: 14 augusti 2019

Stödboende ny placeringsform för barn och unga

Från den 1 januari i år finns ett nytt placeringsalternativ för barn och unga från 16 till 20 år. Det är en mindre ingripande placeringsform jämfört med hem för vård och boende (HVB) eller familjehem med ett anpassat stöd för barn och unga som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB.

Det som kännetecknar ett stödboende är att barnet eller den unge har ett eget boende under placeringstiden. Till stödboendet ska det finnas särskilt avdelad personal och barnet eller den unge ska få ett individuellt anpassat stöd för att bland annat klara av boendet och få en meningsfull fritid.

För barn och unga med ett mindre vårdbehov

Socialtjänsten måste bedöma att de barn och unga ifråga har den mognad som krävs för att de ska klara ett så pass självständigt boende som det är fråga om. Generellt kan man säga att det handlar om barn och unga handlar om barn och unga som endast har ett mindre vårdbehov. De kvalitativa kraven på placeringen är desamma som vid andra boendeformer och såväl en vårdplan som en uppföljning av boendet krävs.

Målgrupper

Tänkta målgrupper för boendeformen kan vara unga som slussas ut från andra boendeformer, ensamkommande barn och unga eller unga nära myndighetsåldern med behov av att hitta ett eget boende på grund av besvärliga familjeförhållanden.

Ensamkommande barn och unga kan placeras i stödboende både under tiden som ansökan om uppehållstillstånd prövas och efter att man har fått uppehållstillstånd.

Socialstyrelsen arbetar just nu med föreskrifter och allmänna råd vilka kommer att vara klara under våren 2016.

Socialstyrelsens föreskrifter stödboende (PDF, nytt fönster)

Socialstyrelsens meddelandeblad (PDF, nytt fönster)

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot