Publicerad: 1 april 2015

Satsning inom socialtjänsten kring kunskapsutveckling

SKL, tillsammans med Socialstyrelsen och regeringen, arbetar för att stötta kommuners och landstings arbete med att stärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. En viktig del är via överenskommelser mellan SKL och Socialdepartementet.

2015

Överenskommelse 2015: Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

Under 2015 fortsätter arbetet med att stärka förutsättningarna för strategisk kunskapsutveckling och evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Huvuddelen av de medel som fördelas via överenskommelsen fördelas till de regionala samverkans- och stödstrukturerna. Huvudmännen i länen gör gemensamma prioriteringar utifrån de utvecklingsbehov som identifieras lokalt och regionalt.

Utvecklingsarbetena fortsätter utifrån tidigare satta mål inom den sociala barn- och ungdomsvården och inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. Satsningen på Öppna jämförelser för socialtjänst fortsätter. Överenskommelsen omfattar 60 mkr för 2015.

2014

SKL och Socialdepartementet är överens om att stadga, stabilitet och långsiktighet är viktiga ledord inför det fortsatta arbetet. Överenskommelsen för 2014 liknar därför i stora drag den föregående. Förstärkningarna i årets överenskommelse rör bland annat det nationella arbetet inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning och det regionala arbetet med Öppna jämförelser.

Överenskommelse 2014: Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

2013

Överenskommelsen för 2013 innebär en fortsättning på tidigare satsningar på nationellt och regionalt stöd för utveckling av evidensbaserad praktik. Nytt är bland annat regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning och kunskapsstöd till arbetet med den sociala barn- och ungdomsvården. Överenskommelsen innebär dessutom en kraftig förstärkning för att utveckla e-hälsa i socialtjänsten.

Överenskommelse 2013: Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

2012

Överenskommelsen för 2012 innebär i stort att redan påbörjade utvecklingsarbeten fortsätter. Nytt är verksamhetsområdet Stöd till personer med funktionsnedsättning och en satsning på samordning av aktiviteter rörande systematisk uppföljning.

Överenskommelse 2012: Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

2011

Utifrån principerna i den tidigare antagna plattformen tecknas en första överenskommelse som samlar Program för en god äldreomsorg och Kunskap till praktik. En satsning på den sociala barn- och ungdomsvården inleds också

Överenskommelse 2011: Stöd till en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område (PDF, nytt fönster)

2010

Överenskommelsen Plattform till stöd för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten antas. I plattformen fastställs de principer om gemensamma prioriteringar, samordning och långsiktighet som är tänkta att ligga till grund för kommande överenskommelser

Överenskommelse 2010: Plattform för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

2009

För att förbereda ett bredare införande av den tidigare föreslagna avtalsmodellen inleder SKL och regeringen ett samarbete. Målet är att utarbeta en plattform för samordning och långsiktiga insatser. Med denna plattform som grund ska sedan kommande överenskommelser mellan regeringen och SKL kunna antas.

Överenskommelse 2009: Plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

Överenskommelsen Program för en god äldreomsorg antas. I och med överenskommelsen startar arbetet med att skapa regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling, där lärdomar ska dras av den redan pågående missbruks- och beroendesatsningen Kunskap till praktik. I överenskommelsen ingår även satsningar på e-hälsa, Öppna jämförelser och ledarskapsutbildningen Leda för resultat.

Överenskommelse 2009: Program för en god äldreomsorg (PDF, nytt fönster)

2008

Kerstin Wigzell lämnar på uppdrag av statsrådet Maria Larsson in en utredning med förslag på hur statliga resurser, som i dag avsätts till socialtjänstens kunskapsutveckling, på ett bättre sätt ska bidra till att kunskap växer fram, ackumuleras, sprids och används i praktiken.

Kerstin Wigzells utredning: Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren (SOU 2008:18) (PDF, nytt fönster)

SKL ställer sig tillsammans med tillfrågade kommuner och landsting positiva i sitt remissyttrande till Kerstin Wigzells nyligen överlämnade utredning. I utredningen föreslås att SKL och staten i gemensamma överenskommelser ska utforma gemensamma långsiktiga strategier för kunskapsutveckling.

Yttrande från SKL: Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren (PDF, nytt fönster)

Regeringen och SKL beslutar att pröva den tilltänkta samverkansmodellen genom ett avtal om kunskapsutveckling inom missbruks- och beroendevården. Målet är att den missbruks- och beroendevård som erbjuds ska vara utformad efter befintlig kunskap om effektiva metoder och arbetssätt samt i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer, så att klienter och patienter får insatser av god kvalitet.

Överenskommelse 2008: Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården (PDF, nytt fönster)

2007

Socialstyrelsen och SKL återkommer med en skrivelse till regeringen med förslag om långsiktigt finansiellt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.

Uppvaktning till Socialdepartementet från SKL och Socialstyrelsen: Långsiktigt finansiellt stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

2004

Svenska Kommunförbundet (nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) och Socialstyrelsen redovisar i ett gemensamt yttrande till Socialdepartementet ett förslag till fortsatt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.

Yttrande från Svenska Kommunförbundet och Socialstyrelsen: Fortsatt långsiktigt finansiellt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare
  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot