Publicerad: 24 juni 2019

Fråga och svar

Vad följs upp?

I projektet följs ett 30-tal uppgifter upp. Variablerna har delvis hämtats från Socialstyrelsens verktyg för systematisk uppföljning av våld i nära relationer, SUV.

Socialstyrelsens verktyg för verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, SUV

Variablerna i SU-Kvinnofrid är indelade i fyra kategorier:

  • Bakgrund (ärendet, den våldsutsatta, levnadsförhållanden och barn),
  • Före stöd/insats (stöd och insatser, våldets omfattning och karaktär),
  • Under stöd/insats (stöd och insatser, våldets omfattning och karaktär)
  • Efter stöd/insats (genomförande, våldets omfattning och karaktär, måluppfyllelse, avslut och frågor till den våldsutsatta)

SU-Kvinnofrid omfattar endast våldsutsatta vuxna. Stöd till barn eller våldsutövare ingår inte.

Informationsansvarig

  • Kerstin Wanhatalo
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot