Publicerad: 4 augusti 2017

Jämställdhet

Som politiska arena, som arbetsgivare och välfärdsleverantörer har kommuner och landsting en viktig roll för jämställdhet och kvinnofrid. SKL stöder medlemmarnas arbete med utbildningar, material, nätverk och särskilda satsningar.

Jämställdhet ska genomsyra allt

SKL:s medlemmar har beslutat att all verksamhet på förbundet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Det övergripande målet är att ge goda förutsättningar för medlemmarnas jämställdhetsarbete i politik, verksamhet och arbetsliv.

En utgångspunkt för SKL:s jämställdhetsarbete är den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). SKL ställde sig bakom deklarationen 2006.

Kongressuppdrag om jämställdhet

SKL:s kongress har gett förbundet ett antal specifika jämställdhetsuppdrag för perioden 2016‒2019:

  • SKL ska särskilt stödja kvinnor i uppdraget som ledande politiker för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner.
  • SKL ska verka för jämställda arbetsvillkor och en jämställd lönepolitik.
  • SKL ska bidra till utvecklingen av kvinnofridsarbetet och till att kommunerna, landstingen och regionerna har ett ökat fokus på våldsförebyggande arbete.
  • SKL ska verka för att medlemmarna jämställdhetsintegrerar verksamheter och beslutsprocesser.
  • SKL ska verka för en kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess, ökad tillgång till rehabilitering för att förebygga sjukdom, samt att fler kvinnor och män återgår i arbete.

Projekt Modellkommuner

Projektet Modellkommuner lär sig kommuner jämställdhetsintegrering genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt, med metoden benchmarking.

Under 2015 och 2016 har sju kommuner tillsammans med SKL utvecklat metoder för att lära förbättringsarbete och jämställdhetsintegrering av varandra. 2017 fortsätter spridningen när 15 nya kommuner tas in i projektet.

Modellkommuner

Satsning på män och jämställdhet

Mäns och pojkars delaktighet är en förutsättning för att vi ska nå ett jämställt samhälle. Normer för manlighet kan vara skadliga och begränsande på ett sätt som drabbar både kvinnor och män.

Därför gör regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en gemensam satsning på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

Män och jämställdhet

Filmer om män och jämställdhet

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot