Publicerad: 20 november 2018

Extratjänster

Arbetsförmedlingen har sett över hur reglerna för extratjänster ska tillämpas. Beslutet innebär att fler personer nu kan ta del av extratjänster.

Regelverket för extratjänster har upplevts svårbegripligt och begränsande. Därför har Arbetsförmedlingen sett över hur reglerna ska tillämpas. 

Vad innebär den ändrade tillämpningen?

Det innebär att det inte längre finns någon begränsning av vilka arbetsuppgifter den som har en extratjänst får utföra. Det går därmed att anställa personer inom alla verksamheter i kommunen/landstinget.

Det är viktigt att arbetsgivaren intygar till Arbetsförmedlingen att stödet inte kommer att användas i ekonomisk verksamhet. Det ska inte kunna uppfattas som ett betydande stöd till ett enskilt företag, allt för att undvika att åtgärder sker i strid med EU:s statsstödsregler, vilket skulle kunna medföra ett återbetalningskrav.

Extratjänster hos annan arbetsgivare än kommun/landsting

Annan arbetsgivare än kommun/landsting har också möjlighet att anställa på extratjänster, så länge alla skyldigheter och förutsättningar för extratjänster är uppfyllda och om den utlagda verksamheten är av sådan art som räknas upp i punkterna 1 till 4 i 10 § i förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd. Där framgår att anvisning endast får göras hos annan arbetsgivare än kommun/landsting för anställning inom:

  1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
  2. verksamhet enligt skollagen (2010:800)
  3. äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453)
  4. funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Anställning på extratjänst hos annan arbetsgivare än kommunen/landstinget sker genom direkt kontakt mellan den arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen. Detta innebär att medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona som uppfyller kraven i förordningen också kan anställa på extratjänst.

Hur påverkar detta den lokala processen?

Enligt överenskommelse mellan SKL och Kommunal ska ”Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser” (BEA) tillämpas för anställning på extratjänst. Det gör att det i huvudsak inte är ordinarie arbetsuppgifter som kan bli aktuella. För arbetsgivare som redan tecknat lokal överenskommelse med Kommunal så gäller dessa. För att få till en vidgad tillämpning i enlighet med Arbetsförmedlingens beslut, kan de lokala överenskommelserna behöva ses över.

Vid anställning på extratjänster för arbetsuppgifter som inte ligger inom Kommunals avtalsområde tas kontakt med berörd arbetstagarorganisation enligt gällande MBL/samverkansförfarande. Frågor som då kan vara bra att diskutera är på vilka arbetsplatser som anställningarna ska finnas och vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga, formerna för handledning och handledare/stöd samt uppföljning av genomförda anställningar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Vivi Jacobson-Libietis
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot