Publicerad: 12 december 2017

Supported Employment

Supported Employment (SE) är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att de ska stöttas i att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Grunden i SE är att personer med funktionshinder har förmåga att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden, det gäller att hitta rätt arbetsplats och rätt arbete. Ett arbete som tillvaratar den enskildes motivation och starka sidor. Det handlar således inte om att omforma personen till en bra arbetstagare genom omfattande arbetsträning och succesiv utslussning i arbetslivet. Istället ska den enskildes förmåga och färdigheter tillvaratas. Självkänslan stärks om personen betraktar sig själv som en medborgare som aktivt medverkar i samhällets utveckling.

Personal som arbetar med SE har utbildning i såväl metod som god kunskap om den lokala arbetsmarknaden. Personalen har även kontakt med andra aktörer runt personen som exempelvis arbetsplatsen och eventuella vårdgivare. Personens individuella önskemål är centrala och tjänsterna skräddarsys efter dem. Många har nytta av ett långvarigt stöd av personal/arbetscoacher när de börjat att arbeta. Stödet är därför inte tidsbegränsade, samtidigt som man strävar efter att den anställde ska bli självgående och självständig.

På Arbetsförmedlingen finns sedan några år ett nationellt arbetsmarknadspolitiskt program SIUS (Särskilt introduktions- och uppföljningsprogram) som bygger på SE. Arbetsförmedlare som är utbildade i metoden kallas SIUS-konsulenter och stöttar både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS), Arbetsförmedlingen (PDF, nytt fönster)

Utvärdering

År 2013 fick Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett gemensamt uppdrag att vetenskapligt utvärdera arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser med grund i SE. Uppdraget omfattar en effektutvärdering där SE jämförs med metoden Case Management och insatser som erbjuds i förstärkt samarbete mellan de två myndigheterna. Cirka 1000 personer ska rekryteras till studien och resultaten kommer att slutredovisas våren 2017.

Uppdrag angående projektverksamhet och utvärdering av nya former av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser, Regeringen

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot