Publicerad: 2 mars 2018

Frågor och svar om GDPR

Är kommunalförbund en myndighet?

Ja, ett kommunalförbund är en myndighet och inget annat.

Personer inte kan ge samtycke

Fråga

Angående samtycke, finns det nåt resonemang runt personer som inte kan lämna samtycke till exempel kognitiv funktionsnedsättning, demens?

Svar

God man med "rätt" uppdrag, eller förvaltare, kan samtycka i den registrerades ställe. Är någon annan grund tillämplig så ska man aldrig använda samtycket

Radering av personuppgifter?

Fråga: Enligt GDPR har en person rätt att få sina personuppgifter raderade, Gäller detta även en kommuns socialregister?

Svar: Rätten att bli glömd är väldigt överdriven i media, det är en väldigt smal rätt som bland annat inte gäller inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan, kreditupplysningsregister och så vidare.

Att begära ut personuppgifter - vad gäller?

Fråga

Om någon begär ut personuppgifter via mejl, till exempel journalister, vad ska kommunen göra?

Svar

Någon begär ut personuppgifter med stöd av offentlighetsprincipen, alltså allmän handling. Det ska prövas på vanligt sätt , är det en allmän handling och det inte finns någon sekretess för uppgifterna, då ska det lämnas ut.

Om begäran om allmän handling kom in via mejl så väljer myndigheten själv om handlingen ska lämnas ut elektroniskt eller på papper via pappers post. Den enskilde har bara rätt att få papperskopia.

Hur länge gäller ett samtycke?

Fråga

Angående samtycke. Hur länge gäller ett samtycke? Finns det några tidsbegränsningar? Måste ett samtycke vid något tillfälle förnyas?

Svar

Ett samtycke gäller så långe man har sagt att det ska gälla, i information som ska föregå samtycket. Till exempel bara 1 bild eller alla bilder under hela elevens tid i skolan. Kom dock ihåg att det går att återkalla. Dessutom har det nyligen kommit en vägledning från EU om samtycke, som bland annat säger att de menar att det är "god sed" att då och då "påminna" om samtycket. Vad det kommer att innebära i praktiken återstår att se.

Vad gäller kring bildhantering på webb?

Fråga

Om jag har frågat efter en bild till exempelvis en hemsida, kan det anses vara ett samtycke eller måste det vara mera formellt hanterat.

Svar

Om den som är på bilden ska samtycka så måste det gälla att hen samtycker till att bilden ska publiceras till exempel på en viss webbplats. Det räcker inte med att får jag använda bilden.

Om bildhantering och samtycke

Vad är skillnaden mellan rättslig förpliktelse och myndighetsutövning? 

Fråga: Vad är det för skillnad på rättslig förpliktelse och myndighetsutövning ?

Svar: Myndighetsutövning är en myndighetsutövning. Medans rättslig förpliktelse är till exempel kraven i arkivlagen, bokföringslagen, skollagen.

Behöver fristående förskolor ha dataskyddsombud?

Fråga: Behöver enstaka fristående förskolor ha egna DSO (dataskyddsombud)?

Svar: Enstaka fristående skolor har ett DSO. Men det behövs bara om de behandlar känsliga personuppgifter i stor omfattning.

Behöver kommunförbund ha dataskyddsombud?

Fråga: Behöver kommunförbund utan myndighetsutövning ha dataskyddsombud? Det vill säga inte kommunalförbund, men gemensam kommunal samverkansorganisation driven i föreningsform?

Svar: Kommunförbund, jag antar att den juridiska formen är Ideell förening. Inte solklart men jag bedömer att de inte är "myndighet eller offentligt organ".

Behövs biträdesavtal med systemleverantörer?

Fråga: Vi är med i ett kommunalförbund som hanterar våra it-frågor, upphandlarsystem. Vi har biträdesavtal med dem, behöver vi ha biträdesavtal även med systemleverantörerna (där förbundet varit upphandlad myndighet)?

Svar: Om det är Kommunalförbundet som har handlat upp och tecknat avtal med dessa systemleverantörer så är det kommunalförbundet som ska ha biträdesavtal med dessa.

Vad gäller kring öppenhet?

Fråga

När det gäller öppenhet. Hur ska informationen ske? Räcker det med en allmän information på till exempel hemsidan?

Svar

Man kan lämna generell info på hemsidan men måste man ju nå ut till medborgarna för att tala om att informationen finns där.

Kan jag lämna ut begärd info via post även om förfrågan kom via e-post?

Fråga: Hur vet man vilken praxis för GDPR som gäller på vad som får lämnas ut? Har man rätt att skicka info via brev även om handlingen begärs ut via mejl?

Svar: Om begäran om allmän handling kom in via mejl så väljer myndigheten själv om handlingen ska lämnas ut elektroniskt eller på papper via pappers post. Den enskilde har bara rätt att få papperskopia.

Hur hanterar jag uppgifter som särskild kost vid kurser?

Fråga: Kan man använda en öppen webbsida för att registrera anmälningar till kurser och samtidigt be personen registrera att den behöver särskild kost?

Svar: Det är en känslig uppgift och kräver en särskild kryssruta för samtycke.

Vad gäller kring personuppgiftsbiträdesavtal?

Fråga

Kan en anställd i kommunen, till exempel chefen för intern IT ges ansvar för att för kommunens räkning ingå personuppgiftsbiträdesavtal för alla verksamheter i kommunen och för alla kommunens nämnders räkning.

Svar

Varje nämnd är ju personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. (KS kan i och för sig vara personuppgiftsansvarig för vissa kommunövergripande system som e-posten). I artikel 28 sägs att det är den personuppgiftsansvarige som ska anlita personuppgiftsbiträden. Om varje nämnd, till den i kommunen anställde IT-chefen, delegerar rätten att ingå biträdesavtal så blir det lagligt och korrekt.

Mall för personuppgiftsbiträdesavtal samt fördjupning i frågan (punkt 6)

Vilken typ av personuppgiftsbehandling är e-post?

E-post är en av flera typer av personuppgiftsbehandlingar. Enligt personuppgiftslagen faller e-post under undantaget för ostrukturerade personuppgifter (5 a §). Någon laglig grund behövs alltså inte idag inte för att behandla personuppgifter i e-post.

Undantaget upphör emellertid den 25 maj. Det krävs således därefter en laglig grund för behandling av personuppgifter i e-post. En stor del av den personuppgiftsbehandling som förekommer i en kommunal myndighets e-post kan hänföras till den lagliga grunden ”arbetsuppgifter av allmänt intresse” (art. 6.1 e) såvida innehållet eller ämnet berör de arbetsuppgifter myndigheten har att fullgöra inom ramen för den kommunala kompetensen, till exempel e-post i bygglovsärenden med invånare.

Även den lagliga grunden ”rättslig skyldighet” kan läggas till grund för behandling av personuppgifter i sådan e-post, t.ex. enligt dokumentationskrav i förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning. Inom den verksamhet som kommuner bedriver frivilligt används ofta den lagliga grunden intresseavvägning. Den 25 maj upphör den möjligheten. Det följer av dataskyddsförordningen att myndigheter inte får åberopa denna lagliga grund när de fullgör sina uppgifter.

Regeringen har därför ansett att begreppet uppgifter av allmänt intresse ska ges en vidare betydelse (prop. 2017/18:105 s. 56). Med stöd av den lagliga grunden uppgifter av allmänt intresse kan myndighet således behandla personuppgifter inom den frivilliga verksamheten, om behandlingen är nödvändig, till exempel e-post inom kultur- och idrottsförvaltningen. Likaså för dagliga administrativa funktioner och åtgärder i den kommunala förvaltningen (prop. 2017/18:105 s. 61), till exempel e-post till och från kontaktpersoner hos leverantörer eller liknande.

Hantera personuppgifter i e-post, Datainspektionen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot