Publicerad: 17 september 2018

Fråga och svar

Vilken typ av personuppgiftsbehandling är e-post?

E-post är en av flera typer av personuppgiftsbehandlingar. Enligt gamla personuppgiftslagen föll e-post under undantaget för ostrukturerade personuppgifter (5 a §). Någon laglig grund behövdes tidigare inte för att behandla personuppgifter i e-post.

Undantaget upphörde emellertid den 25 maj. Det krävs således en laglig grund för behandling av personuppgifter i e-post. En stor del av den personuppgiftsbehandling som förekommer i en kommunal myndighets e-post kan hänföras till den lagliga grunden ”arbetsuppgifter av allmänt intresse” (art. 6.1 e) såvida innehållet eller ämnet berör de arbetsuppgifter myndigheten har att fullgöra inom ramen för den kommunala kompetensen, till exempel e-post i bygglovsärenden med invånare.

Även den lagliga grunden ”rättslig skyldighet” kan läggas till grund för behandling av personuppgifter i sådan e-post, t.ex. enligt dokumentationskrav i förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning. Inom den verksamhet som kommuner bedriver frivilligt används ofta den lagliga grunden intresseavvägning. Den 25 maj upphör den möjligheten. Det följer av dataskyddsförordningen att myndigheter inte får åberopa denna lagliga grund när de fullgör sina uppgifter.

Regeringen har därför ansett att begreppet uppgifter av allmänt intresse ska ges en vidare betydelse (prop. 2017/18:105 s. 56). Med stöd av den lagliga grunden uppgifter av allmänt intresse kan myndighet således behandla personuppgifter inom den frivilliga verksamheten, om behandlingen är nödvändig, till exempel e-post inom kultur- och idrottsförvaltningen. Likaså för dagliga administrativa funktioner och åtgärder i den kommunala förvaltningen (prop. 2017/18:105 s. 61), till exempel e-post till och från kontaktpersoner hos leverantörer eller liknande.

Hantera personuppgifter i e-post, Datainspektionen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot