Publicerad: 11 januari 2016
Prenumerera på Digitalisering, e-tjänster

Samordning av öppna data

SKL arbetar för att samordna arbetet med kommunernas, landstingens och de statliga myndigheternas arbete med öppna data. Projektet utförs med stöd från VINNOVA.

Vinnova finansierar ett flertal projekt om öppna data, några av dessa har likartade syften. En övergripande samordning mellan projekten sker i praktiken inte, samma förhållande gäller när det kommer till att ta tillvara på projektens resultat. Samverkan på regional och nationell nivå är alltså väldigt begränsad. Därför arbetar SKL för en nationell samordning av kommunernas, landstingens och de statliga myndigheternas arbete med öppna data.

Mål och aktiviteter

Inom projektet har ett antal prioriterade områden pekats ut:

  • Underlätta för kommuner att tillhandahålla öppna data
  • Etablera regionala samordningsforum
  • Tillgängliggöra kommunala informationsmängder av nationell karaktär i gemensamma lösningar
  • Stimulera användningen av öppna data

Man har även pekat ut ett antal insatser som ska genomföras på kort sikt, under 2014-2015:

  • Etablera den nationella samordningen
  • Etablera regionala samordningsforum
  • Säkerställa långsiktig finansiering
  • Identifiera och etablera nationella informationsmängder (dataset)
  • Genomföra informations- och utbildningsinsatser 

Organisation

Kommunernas och övriga intressenters medverkan i den nationella samordningen är frivillig. Samordningen av kommunala öppna data utförs av SKL i samverkan med ett kommunnätverk för öppna data och med stöd från Vinnova. 

Nationell styrgrupp och referensgrupp

Den nationella styrgruppen ska vara styrande för arbetet som bedrivs på nationell nivå inom kommunala öppna data. Styrgruppens främsta uppgift är att besluta om insatsområden och mål för det nationella arbetet och att följa upp dessa.

En nationell referensgrupp har också formats. Referensgruppen ska vara forum för förankring, informationsspridning och diskussion. I de fall det är nödvändigt kan styrgruppen inför beslut behöva rådgöra med referensgruppens om principer och inriktningsbeslut.

Lista över medlemmar i styrgrupp och referensgrupp

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot