Publicerad: 11 januari 2016

Fakta, öppna data

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.

I Sverige har vi sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som bygger på ett EU-direktiv. Lagen ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer.

PSI-lagen tillåter kommuner och landsting att ta ut avgifter för handlingar som återanvänds, men flera studier visar att det finns en stor nytta i att istället tillhandahålla dessa som öppna data.

Krav för öppna data

För att information ska räknas som öppna data måste de uppfylla följande krav:

Komplett

Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.

Primär

Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.

Aktuell

Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.

Tillgänglig

Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.

Maskinläsbar

Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register

Fri

Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden

I ett öppet format

Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till fomatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor

Nyttan med öppna data

Skapa insyn och delaktighet

Genom att förenkla för medborgare och företag att ta del av och vidareanvända information från den offentliga förvaltningen förbättras möjligheterna till ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning.

Det blir enklare för enskilda att söka efter specifik information och analysera den utefter sina egna förutsättningar exempelvis i en valsituation

Driva kvalitetsarbete

Arbetet med öppna data för även med sig positiva effekter för den offentliga förvaltningens interna arbete. Öppna data fungerar som en katalysator för ordning och reda samt bidrar till att tillgängliggöra data som kan tjäna som verksamhetsstöd och underlag för analys av den egna verksamheten.

Förbättra förutsättningarna för tillväxt

Det har gjorts flera försök att beräkna värdet på marknaden för informationstjänster som bygger på återanvända offentliga data och e-tjänster. En studie som genomförts på uppdrag av EU-kommissionen visar på stor nytta av fritt tillgänglig offentlig data.

Omräknat till svenska förhållanden visar studien att den direkta tillväxtpotentialen i en ökad användning av offentlig data är runt 10 miljarder kronor. Givet den svenska skattekvoten skulle det innebära ökade intäkter för det offentliga med drygt 4,5 miljarder kronor. Siffrorna är dock osäkra och det går inte att med säkerhet säga exakt vilka  samhällsekonomiska vinster som uppstår i enskilda kommuner eller landsting genom deras arbete med öppna data.

Informationsansvarig

  • Lotta Nordström
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot