Publicerad: 16 oktober 2018

E-legitimation

Alla kommuner, landsting och regioner behöver ha e-tjänster som är anpassade till olika typer av e-legitimation som invånarna använder. E-tjänsterna behöver också klara utländska e-legitimationer samt vid behov hantera e-underskrifter på samma sätt som underskrifter på papper.

De flesta invånare använder en e-legitimation som utfärdats av BankID, Nordea eller Telia för att kunna använda e-tjänster på nätet. Kommuner, landsting och regioner som vill erbjuda e-tjänster har avtal med någon eller flera av de tre leverantörerna av e-legitimation.

Det finns olika möjligheter för upphandlande myndigheter och kommuner att få tillgång till e-legitimeringar och e-underskrifter:

  • E-legitimationsnämndens avtal 2017 och 2018 E-legitimering (valfrihetssystem)
  • Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster, Informationsförsörjning
  • Göra en egen upphandling.

E-legitimationsnämndens valfrihetssystem E-legitimering

Kammarkollegiets ramavtal

Vid avrop från Kammarkollegiets ramavtal, Programvaror och tjänster 2014, är det området Informationsförsörjning som ska användas. Bland annat kan följande avropas:

  • E-tjänster med stöd för SAML2
  • Identifiering med e-legitimation exempelvis Bank-id, mobilt Bank-id och Telia
  • Elektroniska underskrifter med e-legitimation exempelvis Bank-id, mobilt Bank-id, Telia samt SAML2
  • Integration mellan funktionerna ovan och utfärdare av e-legitimationer exempelvis genom idP och SAML2 

Kammarkollegiets ramavtal: Informationsförsörjning

De som har behov av att göra avrop har möjlighet att teckna sig på en kontaktlista för att få information och stöd på snabbast och mest effektiva sätt. För att komma på denna lista, skicka e-post till jan.lundh@kammarkollegiet.se. I ärendemeningen skrivs: Avropsstöd E-legitimation. I texten skrivs namn på organisation, personliga kontaktuppgifter och en kort beskrivning av behovet.

Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter

”Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter” har tagits fram av eSams juridiska expertgrupp i samarbete med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Även banksidan har bidragit i arbetet.

Vägledningen vänder sig främst till offentlig sektor men även privat sektor berörs.

Den är i första hand skriven för jurister, men även för alla andra yrkesgrupper som är involverade, som till exempelt IT-arkitekter, verksamhetsutvecklare, upphandlare, IT-säkerhetsexperter, kommunikatörer med flera.

eSams vägledning

Åtgärder mot olaglig användning av e-legitimation

eSam har tagit fram rekommendationer med åtgärder och information när användare vilseleds att logga in någon annan med sin e-legitimation. Informationsinsats riktas mot i första hand privatpersoner kring detta.

eSams rekomendationer

eIDAS, ny lag för e-underskrifter och e-legitimationer

Den 29 september 2018 blir det enligt lag obligatoriskt att tillåta utländska e-legitimationer i svenska offentliga digitala tjänster. Lagen och införandet kallas eIDAS och är en beslutad EU-förordning: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

eIDAS-förordningen omfattar även elektroniska underskrifter. Från och med 2016 är e-underskrifter att likställa med handskrivna underskrifter.

eIDAS, SKL

Europaparlamentets och rådets förordning, EU

SKL tycker

Svensk e-legitimation ska vara säker och tillgänglig för alla medborgare så att de kan få tillgång till e-tjänster som underlättar i vardagen.

Det nuvarande uppdraget för E-legitimationsnämnden gäller enbart för offentliga e-tjänster. SKL anser att tillgång till e-legitimation även ska omfatta den privata sektorn, eftersom gränsen mellan offentligt och privat är otydlig. Exempelvis finns många privata utförare i offentligt finansierad service.

SKL anser också att det ska vara möjligt att få statligt utfärdade e-legitimationer, för dem som inte vill välja en specifik privat utfärdare av e-legitimationer.

SKL:s förslag till regeringen om Svensk e-legitimation, 2014-12-12 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

E-legitimationsnämnden, webbplats

Post- och telestyrelsen (PTS)

SAMBI (inloggning för personal inom vård, omsorg och hälsa)

Skolfederation (standardiserad inloggningslösning inom skolan)

Informationsansvarig

  • Ulf Palmgren
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot