Publicerad: 17 mars 2017

Enklare faderskap- och föräldrarskapsbekräftelse

Ett barn föds! Föräldrarna anar inte mängden blanketter som nu aktiveras i myndighetssverige. Att bli förälder är en omvälvning och samhället behöver göra den administrativa bördan mer begriplig och lätthanterlig. SKL driver med hjälp av finansiering från Vinnova ett projekt för att göra processen enklare med stöd av digitalisering.

Syftet är att öka rättssäkerheten för barn och föräldrar och att effektivisera handläggningen för kommunernas familjerätt och Skatteverkets folkbokföring genom en snabbare och mer korrekt process. Projektet ska resultera i en digital dubbelriktad informationsöverföring mellan Skatteverket och alla svenska kommuner.

Målet för projektet är att ta fram en digital handläggningsprocess för underrättelse om nyfött barn mellan Skatteverket och kommuner. Idag skickas pappersblanketter mellan Skatteverket och alla 290 kommuner med post och kräver en omfattande manuell hantering. Tillsammans med sex pilotkommuner utvecklar projektet möjlighet för familjerätterna att ersätta pappershanteringen med att få informationen digitalt direkt i sina verksamhetssystem. Pilotkommunerna kommer även att få stöd i anpassning och implementering av det nya digitala arbetssättet.

För att kunna gå vidare och utveckla en enklare process även för föräldrar, till exempel att kunna bekräfta faderskap/föräldraskap digitalt, krävs att Föräldrabalken förnyas. Projektet har presenterat behov av lagändringar för Justitiedepartementet som nu arbetar med ett utredningsdirektiv om översyn av Föräldrabalken.

Projektet har pågått i olika etapper sedan 2013

Arbetet inleddes 2013 och har sedan dess pågått i tre olika etapper. Det är ett samarbete mellan SKL; Vinnova, Skatteverket och fem IT-leverantörer. De sex pilotkommunerna är: Stockholm, Göteborg, Malmö, Nacka, Motala och Höglandets kommunalförbund

Resultaten av projektet blir att barnets och föräldrarnas trygghet ökar, fel och tidsåtgång i handläggning för både familjerätten och Skatteverket minskar drastiskt och arbetsmiljön förbättras.

Utredning om modernare regler om faderskap och föräldraskap

I mars 2017 tillsatte regeringen en utredning för att se över reglerna för hur faderskap och föräldraskap fastställs. Syftet är att kunna förenkla och digitalisera processen. Utredningen beräknas vara klar 31/8 2018.

Dir. 2017:28 Modernare regler om faderskap och föräldraskap

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot