Publicerad: 15 november 2018

Enklare faderskaps- och föräldraskapsbekräftelse

En digital lösning föreslås att ersätta den utredningen som nyblivna ogifta föräldrar idag genomgår. Det nya förslaget innebär att nyblivna föräldrar kan bekräfta föräldraskap via en digital lösning istället för ett fysiskt möte

Drygt hälften av de barn som föds i Sverige är barn till föräldrar som inte är gifta, och då behöver faderskap eller föräldraskap bekräftas. SKL driver ett projekt med målet att ta fram en digital handläggningsprocess för underrättelse om nyfött barn. Processen finns både hos kommunen och Skatteverket. Med hjälp av digitalisering ökar rättssäkerheten för barn och föräldrar, hanteringsfel och tidsåtgång minskar hos både Skatteverket och kommunens familjerätt och arbetsmiljön förbättras.

Digital underrättelse till Skatteverket

Skatteverket lanserar nu en funktion där kommunen kan ta emot och skicka uppgifter om faderskap och föräldraskap direkt i sitt verksamhetssystem.

Skatteverkets beskrivning av tjänsten

Vad innebär digital underrättelse för kommunens familjerätt?

Digital underrättelse ger möjlighet för kommunens familjerätt att effektivisera och modernisera en administrativt papperstung process genom digital handläggning. Med den digitala informationsöverföringen kan processen att få faderskapet/föräldraskapet och gemensam vårdnad registrerad nu ske på en dag. Tidigare kunde det ta upp till 30 dagar från barnets födelse.

Familjerättens utredningsuppdrag är dock oförändrat än så länge, men regeringen har tillsatt en utredning om förändrade regler.

Hur kan kommunen ansluta sig?

Ta kontakt med leverantören för befintligt it-system och efterfråga digital underrättelse för faderskap och föräldraskap.

Införandestöd

SKL erbjuder stöd till kommuner som vill införa digital underrättelse. Information kommer att publiceras löpande på denna webbplats. Även erfarenheterna från projektkommunerna Malmö, Motala, Nacka, Göteborg, Stockholm samt Höglandets kommunalförbund kommer att presenteras här.

Projektet har pågått sedan 2013

Arbetet för en förenklad process för faderskap/föräldraskap inleddes 2013 och har pågått i tre olika etapper. Projektet är ett samarbete mellan SKL och familjerättsavdelningarna i projektkommunerna (se ovan) samt Vinnova, Skatteverket, Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFOF) och fem it-leverantörer.

Resultaten av projektet blir att barnets och föräldrarnas trygghet ökar, fel och tidsåtgång i handläggning för både familjerätten och Skatteverket minskar drastiskt och arbetsmiljön förbättras.

För att kunna gå vidare och utveckla en enklare process även för föräldrar, till exempel att kunna bekräfta faderskap/föräldraskap digitalt, krävs att föräldrabalken förnyas. Projektet har presenterat behov av lagändring för Justitiedepartementet.

Utredning om lagändring av föräldrabalken

Den 22 augusti 2018 lämnade regeringens utredare över förslag om enklare föräldraskap till Justitiedepartementet. Förslaget, som syftar till en mer ändamålsenlig, jämlik och modern föräldraskapsrättslig reglering går i korthet ut på följande:

  • Det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse. Skatteverket ska utveckla och administrera systemet för elektronisk bekräftelse.
  • Det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag. Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder.
  • En ny lag om rättsgenetisk undersökning som gäller för utredning av faderskap vid domstol och hos socialnämnd. Den nya lagen ersätter nuvarande blodundersökningslagen. Rättsmedicinalverket ska utföra de undersökningar som genomförs med stöd av den nya lagen.

Nya regler om faderskap och föräldraskap, regeringskansliet

Informationsansvarig

  • Anna Johansson
    FörvaltningsledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot