Publicerad: 16 januari 2019

NIS-direktivet

Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet. Den 1 augusti 2018 blev det europeiska NIS-direktivet svensk lag.

NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Den 1 augusti 2018 träder en ny lagstiftning i kraft, som implementerar direktivet i Sverige, och flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner, landsting och regioner.

Berörda tjänster

Lagstiftningen gäller leverantörer av samhällsviktiga tjänster, för nätverk och informationssystem, och omfattar sju sektorer, var och en med en ansvarig tillsynsmyndighet. Kommuner, landsting och regioner berörs av tjänster inom sektorerna

  • Energi
  • Transport
  • Hälso- och sjukvård
  • Dricksvatten
  • Digital infrastruktur.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinerar nationellt arbetet med tillsynsmyndigheterna.

Sektor Energi

Sektorn omfattar tjänster inom el, flytande drivmedel och bränslen samt gas. Tillsynsmyndighet är Statens energimyndighet.

Statens energimyndighet

Sektor Transport

Sektorn omfattar tjänster inom luft, järnväg, sjöfart och väg. Tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen

Sektor Hälso- och sjukvård

Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Sektor Dricksvatten

Sektorn omfattar leverans och distribution av dricksvatten. Tillsynsmyndighet är Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket

Anmälan till tillsyn

Huvudman för berörda tjänster ska anmäla sig till respektive tillsynsmyndighet.

Incidentrapportering

Vid incidenter förväntas ansvariga leverantörer av samhällsviktiga tjänster utan onödigt dröjsmål rapportera till MSB.

Metodstöd

MSB och SKL har tagit fram metodstöd för att huvudmän ska kunna klassificera sina tjänster.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanna Thorslund
    Jurist
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot