Publicerad: 4 oktober 2018

NIS-direktivet

Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet. Den 1 augusti 2018 blir det europeiska NIS-direktivet svensk lag.

NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Den 1 augusti 2018 träder en ny lagstiftning i kraft, som implementerar direktivet i Sverige, och flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner, landsting och regioner.

Det material som finns på denna sida kommer under hösten att förtydligas och exemplifieras, allteftersom regelverket (lagstiftning och föreskrifter) träder i kraft.

Berörda tjänster

Lagstiftningen gäller leverantörer av samhällsviktiga tjänster, för nätverk och informationssystem, och omfattar sju sektorer, var och en med en ansvarig tillsynsmyndighet. Kommuner, landsting och regioner berörs av tjänster inom sektorerna

  • Energi
  • Transport
  • Hälso- och sjukvård
  • Dricksvatten
  • Digital infrastruktur.

Förberedelser för huvudmän (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinerar nationellt arbetet med tillsynsmyndigheterna. Tillsammans med MSB beskriver vi här de olika sektorerna.

Sektor Energi

Sektorn omfattar tjänster inom el, flytande drivmedel och bränslen samt gas. Tillsynsmyndighet är Statens energimyndighet.

Statens energimyndighet

Sektor Transport

Sektorn omfattar tjänster inom luft, järnväg, sjöfart och väg. Tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen

Sektor Hälso- och sjukvård

Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Sektor Dricksvatten

Sektorn omfattar leverans och distribution av dricksvatten. Tillsynsmyndighet är Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket

Anmälan till tillsyn

Huvudman för berörda tjänster ska anmäla sig till respektive tillsynsmyndighet.

Incidentrapportering

Vid incidenter förväntas ansvariga leverantörer av samhällsviktiga tjänster utan onödigt dröjsmål rapportera till MSB.

Metodstöd

MSB har tagit fram metodstöd för att huvudmän ska kunna klassificera sina tjänster.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot