Publicerad: 21 juni 2017

Informationssäkerhet, dataskyddsförordningen

Kommuner, landsting och regioner är beroende av information och IT-stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. Informationssäkerhet innebär att information som är viktig för verksamheten kan identifieras och få lämpligt skydd genom tekniska och administrativa åtgärder.

I takt med satsningar på digitalisering ökar också verksamhetens beroende av de digitala lösningarna och även att individernas förtroende och tillit kan säkerställas.

Verksamhetens ledning har ansvar för styrning och ledning av arbetet med informationssäkerhet, med stöd av IT-avdelningen. För att åstadkomma en god säkerhet krävs en helhetssyn på styrning av åtgärder, kravställning vid upphandlingar, kontroll och uppföljning och kontinuerlig förbättring. Ofta finns behov av medarbetare med särskild kompetens inom området.

Till stöd för arbetet finns flera modeller och vägledningar beskrivna i ett Metodstöd för införande av LIS (Ledningssystem för Informationssäkerhet). Dessa bygger på SS-ISO/IEC 27000-serien.

Metodstöd vid införande av Ledningssystem för informationssäkerhet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot