Publicerad: 11 april 2019

Samarbetet inom SKL-koncernen

Genom samarbetet mellan SKL, Inera och Kommentus gör SKL-koncernen en kraftsamling för ett ännu bättre stöd till kommuner och regioner i deras verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

Offentlig sektor behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för en enklare vardag för invånarna och för en mer effektiv verksamhet.

Genom ett stärkt samarbete de tre aktörerna emellan kan kommuner och regioner få bättre förutsättningar för att använda digitala lösningar. Befintliga stöd och tjänster eller nya tjänster som utvecklas eller upphandlas kan få en bredare, snabbare spridning och användning, och grundläggande förutsättningar som infrastruktur och arkitektur kan återanvändas eller utvecklas gemensamt.

Nu pågår arbetet för att skapa formerna för ett effektivt samarbete mellan SKL, Inera och Kommentus, samtidigt som Inera i allt större omfattning inriktar sina insatser även till kommunerna.

Behov

Arbetet för att fånga upp de främsta behoven hos kommunerna pågår fortlöpande, som underlag för de prioriteringar som behöver göras för de aktiviteter som ska ske nationellt och gemensamt.

Prioriteringar

Alla behov, idéer och förslag kommer att hanteras av ett gemensamt samverkanskansli, som satt upp ett antal kriterier för bedömning och beslut om fortsatt hantering. Bland annat handlar det om genomförbarhet, finansiering och nytta.

Befintliga stöd och tjänster

Redan nu finns omkring 125 stöd och tjänster som erbjuds kommuner och regioner.

Exempel på befintligt stöd och tjänster

Stöd och tjänster under utveckling

Omkring 125 stöd och tjänster är under utveckling och kommer att vara tillgängliga för kommuner och regioner inom två-tre år.

Några exempel på stöd och tjänster under utveckling

Handlingsplaner

Sedan tidigare finns flera handlingsplaner som beskriver vad som behöver och ska göras.

Handlingsplan för grundläggande förutsättningar

I februari 2017 antog SKL:s styrelse en gemensam handlingsplan för grundläggande förutsättningar, med prioriterade aktiviteter inom fyra insatsområden och åtgärder på både nationell och regional/lokal nivå. Just nu pågår en revidering av handlingsplanen och under hösten 2018 ska den reviderade versionen behandlas av styrelserna för SKL, Inera och SKL Kommentus.

Gemensam handlingsplan för digitala förutsättningar 

Organisation för samarbetet

Samtidigt pågår arbetet med att skapa en organisation, som fortlöpande kan fånga upp behoven, prioritera insatser och säkra delägarnas inflytande.

Organisation för samarbetet

Så jobbar vi för ökad digitalisering i offentlig sektor

Givetvis sker redan väldigt mycket som stärker och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor, både i kommuner och regioner, hos myndigheter och inte minst i det privata näringslivet - samverkan med marknadens aktörer är viktigt för att ta vara på kraft, kompetenser och lösningar som privata aktörer kan bidra med.

Det här gör Inera

Inera har funnits sedan 1999 och på uppdrag från landsting och regioner har bolaget koordinerat det gemensamma e-hälsoarbetet. Inera ansvarar för ett 40-tal tjänster och projekt som används av medarbetare inom vård och omsorg, invånare och beslutsfattare. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur och arkitektur som är förutsättningen för nationella e-hälsotjänsterna. Med det breddade ägandet inriktar Inera också sina insatser till kommunerna.

Inera AB

Det här gör SKL Kommentus

SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och av en majoritet av Sveriges kommuner som också är företagets kunder. SKL Kommentus uppdrag är att göra största möjliga nytta för kunderna genom att erbjuda dem strategiskt stöd inom inköp och HR. Verksamhetens övergripande syfte är att förenkla vardagen, frigöra resurser och bidra till en hållbar utveckling inom den offentliga verksamheten.

Inom inköpsområdet finns en nationell inköpscentral, SKL Kommentus Inköpscentral, som tar fram och förvaltar en bred portfölj av ramavtal. Syftet är att förenkla försörjningen till offentlig sektor av varor och tjänster. Digitalisering finns med som en naturlig del i många av ramavtalen.

Genom konsultverksamheten AffärsConcept erbjuds kvalificerat stöd och utbildningar inom inköp och upphandling.

Inom HR-området, genom SKL Kommentus HR- & chefsstöd erbjuds utbildning och ett antal digitala tjänster som stöd till beslutsfattare och chefer inom främst arbetsrättsområdet.

SKL Kommentus

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot