Publicerad: 9 april 2019

Nationell samverkan och styrning för digitalisering

SKL är en av flera aktörer som verkar för att stödja kommuner, regioner och myndigheter i arbetet mot en smartare välfärd.

DIGG - myndigheten för digital förvaltning

DIGG är en ny myndighet, skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. Uppdraget är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Med den offentliga förvaltningen menas kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Vi ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen såsom den beskrivs i myndighetens instruktion. Myndigheten bistår regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och följer och analyserar utvecklingen.

Digg.se

eSamverkansprogrammet (eSam)

eSam startade hösten 2015 som ett frivilligt och medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och SKL. Syftet med programmet är att fortsätta driva på digitaliseringen genom digital samverkan och att arbeta för att etablera "digitalt som förstahandsval".

Om eSam, eSam

Sambruk

Alla Sveriges kommuner, regioner och organ som verkar för att främja föreningens ändamål erbjuds att bli medlemmar i föreningen. Sambruk erbjuder sina kommunmedlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter, att lära av varandra och att dela på kostnader för framtagning av gemensamma e-tjänster.

Sambruk

SKL

Beredningen för digitalisering

Beredningen för digitalisering bereder frågor av strategisk natur och följer och bevakar fortlöpande utvecklingen av e-förvaltning och e-tjänster inom sektorn.

Beredningen för digitalisering

Samverkan inom SKL-koncernen

Hösten 2016 förvärvade SKL Företag Inera AB, som tidigare varit ett helägt bolag av regioner och inriktat sin verksamhet på digitalisering inom hälso- och sjukvården. Våren 2017 erbjöds samtliga kommuner i Sverige att bli delägare och Ineras verksamhet kommer successivt att omfatta även kommunernas olika verksamheter. SKL, Inera och SKL Kommentus har ett nära samarbete för att tillsammans stötta kommuner och regioner i deras verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Samarbetet inom SKL-koncernen

Inera AB

Inera AB ägs gemensamt av SKL Företag AB, kommuner och regioner. Bolaget koordinerar, utvecklar och förvaltar tjänster och digitala lösningar i samverkan med ägarna.

Om Inera, Inera

Gemensamma tjänster, Inera

SKL Kommentus

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral. Verksamheten är i huvudsak inriktad på offentlig upphandling och tar fram ramavtal till kommuner och regioner.

Om Kommentus, Kommentus

Informationsansvarig

  • Louise Callenberg
    Sektionschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot