Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Kan ett kommunalförbund eller ett kommunalt aktiebolag köpa tjänster av Inera AB?

Detta är möjligt i de fall direktupphandling tillåts. En direktupphandling enligt LOU är möjlig att göra bl.a. i det fall värdet av kontraktet uppgår till högst 534 890 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. Vid bedömningen ska hänsyn tas till direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag

Vi bedömer däremot att Teckalundantaget inte är tillämpligt om kommunalförbund eller kommunala aktiebolag köper tjänster av Inera AB. Det undantag i LOU (3 kap. 15 §) som rör förhållandet mellan ”systerföretag”, förutsätter att ”moderföretaget” (den kontrollerande personen) är den enda kontrollerande myndigheten. Det framgår också tydligt av förarbetena till LOU att i de fall kontrollen över ett dotterföretag (den upphandlande myndigheten) eller systerföretaget (motparten) utövas av moderföretaget tillsammans med andra myndigheter, undantas avtalet inte från lagens tillämpning (prop. 2015/16:195 s. 963). Eftersom Inera AB kommer att ägas av många upphandlande myndigheter, är bestämmelsen i 3 kap. 15 § LOU helt enkelt inte tillämplig.

Informationsansvarig

  • Lena Dahl
    Avdelningschef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot