Publicerad: 7 augusti 2017

Nationell samverkan och styrning för digitalisering

SKL är en av flera aktörer som verkar för att stödja kommuner, regioner, landsting och myndigheter i arbetet mot en smartare välfärd.

E-förvaltningsenheten

Enheten för e-förvaltning vid Regeringskansliet har en strategisk roll för att driva digitalisering i offentlig sektor utifrån regeringens mål. Civilminister Ardalan Shekarabi ansvarar för övergripande frågor om digitalisering av det offentliga Sverige.

E-förvaltningsenhetens blogg

Digital förvaltning, regeringen.se

Ekonomistyrningsverket (ESV)

ESV har fått i uppdrag att stödja regeringens satsning på e-förvaltning under perioden 2015-2018. ESV:s uppdrag handlar främst om att: stödja myndigheterna,
stödja regeringen och Regeringskansliet samt följa upp statsförvaltningens digitalisering. ESV har också ett särskilt uppdrag att stödja myndigheternas arbete med nyttorealisering.

Om digitalisering, Ekonomistyrningsverket

Nyttorealisering, Ekonomistryningsverket

SKL

Beredningen för digitalisering

Beredningen för digitalisering bereder frågor av strategisk natur och följer och bevakar fortlöpande utvecklingen av e-förvaltning och e-tjänster inom sektorn.

Beredningen för digitalisering

Avdelningen för digitalisering

Avdelningen stödjer medlemmarna i att utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Avdelningen för digitalisering

eSamverkansprogrammet (eSam)

eSam startade hösten 2015 som ett frivilligt och medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet med programmet är att fortsätta driva på digitaliseringen genom digital samverkan och att arbeta för att etablera "digitalt som förstahandsval".

Om eSam, eSam

Kommuner, landsting och regioner i samverkan

Inera AB

Inera AB är ett samverkansbolag som ägs gemensamt av alla landsting och regioner. Ägarna har gett bolaget i uppdrag att koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. En process har inletts för att etablera ett samägande av Inera AB mellan landsting, regioner, kommuner och SKL tillsammans.

Om Inera, Inera

Gemensamma tjänster, Inera

SKL förvärvar Inera AB

SKL Kommentus

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral. Verksamheten är i huvudsak inriktad på offentlig upphandling och tar fram ramavtal till kommuner och landsting.

Om Kommentus, Kommentus

Sambruk

Alla Sveriges kommuner, landsting och organ som verkar för att främja föreningens ändamål erbjuds att bli medlemmar i föreningen. Sambruk erbjuder sina kommunmedlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter, att lära av varandra och att dela på kostnader för framtagning av gemensamma e-tjänster.

Om Sambruk, Sambruk

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot