Publicerad: 1 februari 2019

Artificiell intelligens (AI) i välfärden

Artificiell Intelligens har ingen entydig definition eller allmänt vedertagen avgränsning. Det finns istället många definitioner och uppfattningen om vad det är varierar med tiden.

I nationalencyklopedin definieras det som intelligens som tillskrivs ett datorsystem vars syfte är att på konstgjord väg efterlikna hjärnans förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, inhämta ny kunskap, förstå naturligt språk och så vidare.

Olika definitioner på artificiell intelligens

Enligt Vinnova är artificiell intelligens i grunden en samling av digitala teknologier och verktyg som möjliggör för maskiner att uppfatta, lära och fatta beslut som liknar människans förmågor. De definierar artificiell intelligens så här:

”Anordningar, verktyg, mjukvara och system som har förmåga att lära sig och fatta beslut på liknande sätt som människor och som möjliggör för maskiner, anordningar, verktyg och system att fungera på ett meningsfullt sätt i relation till de specifika uppgifter och situationer de avses att utföra och agera inom.”

Artificiell intelligens är även beteckningen på det forsknings- och teknikområde som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende. Forskning inom områden som idag går under beteckningen artificiell intelligens (AI) har pågått sedan 1950-talet och begreppet artificiell intelligens myntades redan 1956.

Artificiell intelligens är inte en enskild teknik

Istället är det flera olika grupper av teknologier som tillsammans skapar förutsättningar för att tjänster, service och produkter baserat på artificiell intelligens ska kunna utvecklas. Stora datamängder, saker och människor med sensorer som kopplas upp mot internet (Internet of Things, IoT), simulering, systemintegrationer, molntjänster och avancerade algoritmer kopplas samman och samverkar.

Ofta är dessa teknologier ömsesidigt beroende av varandra för att nya tjänster, service och produkter ska kunna utvecklas. Utvecklingen och tillämpningen av artificiell intelligens har ökat kraftigt de senaste åren. Det beror bland annat på den snabbt växande tillgången till data i elektronisk form, tillgången till verktyg för artificiell intelligens och ökad datorkraft. 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    AnalytikerHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot