Publicerad: 17 augusti 2017

Inera AB

Offentlig sektor behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för en enklare vardag för invånarna och för en mer effektiv verksamhet. Det är bakgrunden till att SKL Företag AB förvärvat Inera AB som ett led i att kraftsamla de nationella resurserna för stöd till kommuner, landsting och regioner.

Just nu tar många kommuner beslut om att köpa aktier i Inera AB och nästan två tredjedelar av Sveriges kommuner har redan beslutat att bli delägare. Målet är att alla kommuner, landsting och regioner ska äga fem aktier vardera i Inera. Majoriteten av aktierna ägs av SKL Företag AB. Syftet med affären är att skapa förutsättningar för en mer effektiv verksamhetsutveckling i offentlig sektor, där digitaliseringens möjligheter bättre kan tas tillvara.

Erbjudandet till kommunerna och samtliga handlingar

Presentation om erbjudandet (PPT, nytt fönster)

Kommuner som är delägare i Inera

Breddat ägande i Inera AB

Inera har funnits sedan 1999 och på uppdrag från landsting och regioner har bolaget koordinerat det gemensamma e-hälsoarbete. Inera ansvarar för ett 40–tal tjänster och projekt som används av medarbetare inom vård och omsorg, invånare och beslutsfattare. Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt.

Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhetslösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur och arkitektur som är förutsättningen för nationella e-hälsotjänsterna.

Genom det bredare ägandet ska Inera koordinera och utveckla digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner och då även för kommunala verksamheter som skola, omsorg och samhällsbyggande.

Inera blir därmed en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna. Genom förvärvet kan utvecklings- och förvaltningskostnaderna sänkas, och utvecklingstakten höjas genom ett mer samordnat arbete.

Ägarnas inflytande i Inera AB

Kommuner, landsting och regioner kommer att styra bolaget genom aktieägaravtal, ägarråd och bolagsstämma. I ägarrådet kommer samtliga delägare att ha varsin plats. Nästa ägarråd äger rum den 5 december, i anslutning till toppledarforumet DigiGov.

Styrelsen för bolaget består av 15 ledamöter – sex utses av landsting och regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKL Företag.

Styrelse Inera AB

Bakgrund

Processen bakom förvärvet inleddes 2014, då en extern förstudie genomfördes för att utreda förutsättningarna för en eventuell affär. Hösten 2015 gjordes en första juridisk utredning och en revisionsutredning, med syftet att hitta en juridiskt och finansiellt hållbar lösning. Den 15 september 2016 togs förvärvsbeslutet av styrelsen för SKL Företag AB, och den 7 oktober godkände SKL:s styrelse beslutet. Ärendet bereddes också av SKL:s beredning för digitalisering, som den 15 september ställde sig bakom beslutsunderlaget till styrelsen.

Under hösten och vintern sålde landsting och regioner merparten av sina aktier till SKL Företag AB, som formellt blev majoritetsägare den 16 mars 2017. Den 24 mars fick kommunerna erbjudandet om att bli delägare. Det finns idag ingen bortre tidsgräns för när kommunerna behöver ha tagit beslut om delägarskap.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot