Publicerad: 23 maj 2017

Inera AB

Offentlig sektor behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för en enklare vardag för invånarna och för en mer effektiv verksamhet. Det är bakgrunden till att SKL Företag AB förvärvat Inera AB och nu erbjuder alla kommuner att bli delägare.

Just nu är SKL Företag AB majoritetsägare i Inera AB, efter att ha köpt merparten av aktierna från landsting och regioner. Alla landsting och regioner äger nu fem aktier vardera.

Den 24 mars fick alla kommuner erbjudande om att bli delägare i Inera AB, genom att köpa fem aktier vardera, till en total summa av 42 500 kronor. Det finns idag ingen bortre tidsgräns för när kommunerna behöver ha tagit beslut.

Erbjudandet till kommunerna och samtliga handlingar

Presentation om erbjudandet (PPT, nytt fönster)

Kommuner som är delägare i Inera

Breddat ägande i Inera AB

Inera har funnits sedan 1999 och på uppdrag från landsting och regioner har bolaget utvecklat gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering inom hälso- och sjukvårdsområdet. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och Journal via nätet. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Genom det bredare ägandet ska bolaget kunna främja och stödja utvecklingen av digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden än hälso- och sjukvård, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Det handlar om tjänster och lösningar som underlättar för invånare, företag, förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner.

Inera blir därmed en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna. Genom förvärvet kan utvecklings- och förvaltningskostnaderna sänkas, och utvecklingstakten höjas genom ett mer samordnat arbete.

Ägarnas inflytande i Inera AB

Kommuner, landsting och regioner kommer att styra bolaget genom aktieägaravtal, ägarråd och bolagsstämma. I ägarrådet kommer samtliga medlemmar att ha varsin plats.

Styrelsen för bolaget består av 15 ledamöter – sex utses av landsting och regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKL Företag.

Styrelse Inera AB

Bakgrund

Det var den 16 mars som SKL Företag AB formellt blev ägare till Inera AB. Då hölls också en extra bolagsstämma, där ny styrelse för bolaget utsågs. Ett första ägarråd äger rum den 21 april, och den första bolagsstämman den 7 juni. Senare i år kommer ytterligare ett ägarråd att hållas, där kommuner som blivit delägare kan delta.

Processen bakom förvärvet inleddes 2014, då en extern förstudie genomfördes för att utreda förutsättningarna för en eventuell affär. Hösten 2015 gjordes en första juridisk utredning och en revisionsutredning, med syftet att hitta en juridiskt och finansiellt hållbar lösning. Under 2016 har en referensgrupp med kommun- och landstingsjurister bidragit i samband med att förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och överlåtelseavtal arbetats fram.

Den 15 september 2016 togs förvärvsbeslutet av styrelsen för SKL Företag AB, och den 7 oktober godkände SKL:s styrelse beslutet. Ärendet bereddes också av SKL:s beredning för digitalisering, som den 15 september ställde sig bakom beslutsunderlaget till styrelsen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot