Publicerad: 5 januari 2017

LEDA för smartare välfärd

20 kommuner deltar i förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

SKL har, i samarbete med Vinnova, initierat ett förändringsledningsprogram för att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Under hösten 2016 har programmet LEDA för smartare välfärd dragit igång tillsammans med de 20 deltagande kommunerna och kommer att pågå fram till hösten 2017. På träffarna har det bland annat bjudits på intressanta presentationer kring digital transformation, workshops och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande kommunerna. Ett arbete kring att identifiera hämmande och främjande faktorer börjar ta form.

Mellan varje möte arbetar deltagarna med uppgifter för att förbereda inför nästkommande möten. Dessutom finns det digitala forum för diskussioner kring frågorna i till exempel LEDA:s öppna Facebookgrupp.

Gå med i LEDA:s facebookgrupp

Programmets två inriktningar

LEDA för smartare välfärd innehåller två inriktningar: Skola och lärande i en digital värld och Hälsa och omsorg i en digital värld.

SKL har valt ut 10 kommuner inom varje inriktning och två kommuner som kommer att delta i båda. Dessa kommuner kommer att få stöd i att vässa sitt digitaliseringsarbete genom att ta del av varandras och andras framgångar och lärdomar. De utvalda kommunerna kommer också att ha möjlighet att påverka utformningen av programmet.

Skola och lärande i en digital värld

Den digitala utvecklingen och den pågående samhällsförändringen ställer nya krav på kunskaper och färdigheter hos medborgarna och därmed även på utbildningssektorn. Lärprocesser och undervisningens innehåll behöver utvecklas för att säkerställa kompetensförsörjning och skolan behöver bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter på ett klokt sätt - för ökat resultat, för skolutveckling och lärande i en digital samtid.

Hälsa och omsorg i en digital värld

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. För att nå denna vision behöver ett modigt och långsiktigt arbete göras inom vården och omsorgen.

Tidsplan och deltagande

LEDA för smartare välfärd kommer att var ett öppet och kommunikativt program för att möjliggöra att även kommuner som inte ingår i programmet är pilotkommuner ska kunna lära sig av de lärdomar som kommer fram under året. Det finns en öppen Facebookgrupp där man kan följa LEDA för smartare välfärds arbete och varje tillfälle dokumenteras. För mer information, se länkarna nedan.

LEDA:s öppna Facebookgrupp

LEDA#1 - 26 september

LEDA#2 - 21 oktober

LEDA#3 - 21 november

LEDA#4 - 12 december

LEDA#5 - 7 februari 2017

LEDA#6 - 15 mars 2017

LEDA#7 - 3 april 2017

LEDA#8 - 16 maj 2017

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot