Publicerad: 5 juli 2016

Frågor och svar om LEDA

Här nedan har vi sammanställt en lista över de frågor och svar som kommit upp, så att alla kommuner som är intresserade av att ansöka till “LEDA för smartare välfärd” har möjlighet att ta del av informationen.

Båda områdena är tekniktunga, hur mycket fokus på teknik respektive det som ligger bakom tekniken kommer det vara?

Har man kommit en bit i arbetet så vet man att det är metoder och förändringen av arbetssätt som är det viktiga. Det betyder inte att vi utesluter teknikutveckling inom programmet, vi får se hur innehållet utvecklar sig baserat på vad de deltagande kommunerna har med sig i form av olika arbetssätt, metoder, lösningar. Men som sagt, fokus är metoder, processer och att driva förändringsarbete.

Har SKL valt ut kommuner som har en strategi för arbetet med digitalisering eller har SKL valt ut kommuner som har infört och använder digitalt stöd?

Om man har en strategi eller inte spelar egentligen mindre roll. Likaså om man infört ett visst antal tekniska lösningar eller digitala tjänster. Det viktiga är att det finns ett pågående arbete, där man ser och använder sig av digitaliseringens möjligheter. Att man GÖR. Det ska finnas reella kunskapar och erfarenheter att dela med sig av, hämta lärdomar från. Det räcker inte att det "bara" finns en strategi.

Hur stort arbete räknar SKL med att kommunen ska lägga ned?

Vi vill vara öppna för att olika kommuner kan göra det här på olika sätt. Det kommer att vara ett antal fysiska träffar. I dagsläget väljer vi att inte sätta ett minimum antal timmar, utan vi vill tillåta och möjliggöra olikheter som finns i kommunerna. Man ska få samman ett team som ska arbeta med frågorna och som i höst har möjlighet att avsätta tid för att delta på ett fysiskt möte cirka en gång i månaden. Viktigt är också en förankring hos kommundirektör och förvaltningsledningen.

Hur bör sammansättningen av teamet från kommunen se ut, vilka slags personer borde vara med i ett sådant här arbete?

  1. - Det är viktigt att kommundirektör är involverad till den grad att det är tydligt att stödet finns hela vägen upp i kommunen. Det innebär förstås inte att kommundirektören måste vara med i teamet, även om det vore kul, men att stöd och förankring att arbeta med programmet finns.

   - Angående sammansättningen av kommunens team: Vi vill att kommunerna själva ska få möjlighet att arbeta på ett sätt som fungerar för dem. Om en kommun redan har en grupp som jobbar med detta och anser att det fungerar bra så ska de självklart fortsätta att arbeta tillsammans. Sen kan det finnas vinster i att sätta samman nya konstellationer, men som sagt - det är upp till kommunen att sätta samman sitt team.

   - Det är viktigt att man har erfarenhet, lärdomar och en del kunskap med sig in i arbetet. Det är också värdefullt för arbetet i programmet att man hunnit reflektera en del kring framgångsfaktorer och utmaningar man haft längs vägen.

  Är LEDA-programmet förankrat uppåt, mot till exempel regeringen?

  Det finns förankrat på så sätt att vi har regelbunden samverkan och samtal med regeringen kring digitaliseringsfrågor och bland annat SKL:s arbete med Smartare Välfärd. LEDA är en integrerad del av det arbetet och vi får bra respons även kring LEDA-programmet i våra dialoger. Vi har också diskuterat samverkan med Internet of Things Sverige. Sen är det en hel del på gång inom skolan och digitaliseringen, bland annat Skolverkets arbete med nationella strategier och skolutvecklingsprogram. Här ser vi det som viktigt att ta armkrok med aktuella parter.

  Utmaningen vi står inför står även företag inför, vad är det som gör kommunerna så unika i detta fall?

  För företagen är en drivkraft för digitaliseringen baserat på ekonomiska faktorer, ibland bara som en ren överlevnadsfråga. För kommunerna är det inte så, de har inte ens alltid utvecklingsplaner för sitt arbete. Det finns också tydligare hämmande faktorer inom det offentliga än i det privata, eftersom vi sällan har en ledning med entydiga perspektiv, i kommunerna har vi politiska intressen/tjänsteman/risker, vilket blir en utmaning. Vissa kommuner hanterar det på ett bra sätt, andra på ett mindre bra sätt.

  Det låter som LEDA handlar om att ta fram ett arbetssätt eller metodik, snarare än till exempelt nya produkter. Är det korrekt uppfattat?

  Ja. Kommunerna ska ha tidigare erfarenhet av arbetssätt för digitalisering för att tillsammans ta fram hur vi kan vässa arbetssätten, hitta modeller och metoder för att effektivisera digitaliseringsarbetet inom kommunerna.

  Finns det någon fördel med att vara med i båda spåren (Skola och lärande samt Hälsa och omsorg)?

  Det finns absolut möjlighet att vara med i båda, det vore spännande att få fram eventuella synergieffekter, men det är inte säkert att det finns en given fördel för kommunen. Det är upp till kommunerna själva om man tror att det kan vara en fördel.

  Ska det vara ett antal kommuner inom varje inriktning, Skola och lärande samt Hälsa och omsorg?

  Vår ambition är att det ska vara 10 kommuner inom respektive område. Det går bra att medverka inom båda, om man vill och är beredd att anta utmaningen.

  Har ni redan nu namn på de experter som kommer att vara med i detta program?

  Vi har redan en del personer i åtanke, men som sagt, det är viktigt att deltagande kommuner är med och formar innehållet under programmets gång.

  Hur tänker ni kring den lokala politikens delaktighet i arbetet, till exempel i teamen?

  Vi skulle vara glada för det, men vi kommer inte att styra hur era team sammanställs, utan det är upp till varje kommun. Det är absolut värdefullt om ni kan få med er politiken i detta, eftersom den lokala politikens delaktighet är viktig som främjande faktor, att de ger mandaten som behövs. Men vi behöver öka tempot och ser vi nyttoeffekter ska vi inte gå emot politiken, men inte heller vänta in beslut på att till exempel flippa klassrummen och hitta det som går att göra ändå. Det är absolut en fördel när det finns politiker som trycker på, men vi måste kunna arbeta framåt utan att det trycket finns också. Bättre att börja med det vi kan nu, även om det är lite småskaligt till en början. Det blir stora skillnader när vi gör många små saker.

  Vi som har kommit långt i vårt arbete, vad kommer vi lära oss på att vara med?

  En av tankarna med programmet är att reflektera över det arbete som är gjort, att verkligen analysera och hitta såväl framgångsfaktorer som problemställningar. Att tillsammans med andra kommuner i framkant utbyta erfarenheter, formalisera metoder, hitta nya vägar framåt i vår ständligt föränderliga värld. Om man som kommun känner att man kommit så långt att programmet inte skulle vara givande, hoppas vi att man ser att det här verkligen finns möjligheter att lära mer, lära nytt och få fortsatt skjuts i sitt arbete.

  De deltagande kommunerna kommer befinna sig på olika nivåer, ha arbetat med olika projekt och säkert på både olika och lika sätt. Ett tänkbart spår i arbetet kommer vara att belysa skillnader som kan uppstå om man inte har respektive har en tydligt politiskt mandat.

  Vad menas med att pilotkommuner eventuellt kommer att testa olika prototyper?

  Programmet kommer att bestå av olika faser, där en fas är prototypfasen. Förhoppningen är att vi hittar olika strategier/teser att testa och utvärdera. Till exempel kan en pilotkommun få möjlighet att testa något de inte har gjort förut och på så sätt lära sig av andra kommuner. Allt utvärderas och analyseras, där vi bland annat tittar på vad som fungerat och inte fungerat.

  Finns det någon koppling till Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram, Ledning och styrning?

  Vi tar armkrok med dem, bland annat genom kontakt med deras ansvariga där vi tänker oss en tät dialog och ett samarbete. De, precis som vi, håller på att starta upp arbetet och skapar innehåll och det är viktigt att vi kan dra nytta av varandra.

  Hjälpte informationen på sidan dig?


  User information

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot