Publicerad: 4 oktober 2018

Mål och strategier för en smartare välfärd

Ny teknik, digitalisering och internet är också några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden. SKL anser att denna verksamhetsutveckling behöver ges ökad prioritet och har tagit fram strategi och handlingsplan för arbetet.

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Det är hög tid för kommuner, landsting och regioner att ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna bland annat för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar.

Detta gör SKL inom digitalisering

SKL driver på, stödjer och samordnar medlemmarna för att ta vara på digitaliseringens möjligheter genom att:

 • Intressebevakning och opinionsbildning
 • Kompetensutveckling, vägledning och stöd
 • Konferenser och forum
 • Standardisering och riktlinjer
 • Gemensamma krav och upphandling
 • Gemensamma lösningar.

SKL:s strategi för att digitalisera samhället

I vårt arbete strävar vi mot tre övergripande mål för framtidens digitala samhälle:

 • En enklare vardag för privatpersoner och företag.
 • Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet.
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

SKL har tagit fram en strategi för e-samhället. Syftet med strategin är att förbättra kommunal sektors förutsättningar för utveckling av e-förvaltning genom att peka ut gemensamma mål och insatsområden. Strategin visar inriktningen på det arbete som behöver göras gemensamt inom sektorn oavsett verksamhetsområde

SKL:s strategi för e-samhället

Regeringens styrdokument

Med medborgaren i centrum

Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning.

Med medborgaren i centrum, Regeringen

Digitalt först

Regeringens avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Digitalt först, Regeringen

Digital agenda för Sverige

Den svenska regeringen tog 2011 fram en sammanhållande strategi för it-politiken. Strategin går under namnet it i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och syftar till att samla alla pågående aktiviteter för att ta till vara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag.

Budgetpropositionen för 2018 – satsningar på digitalisering

Den 20 september presenterade regeringen sin budgetproposition, där flera avsnitt berör digitalisering. SKL har sammanställt de olika delarna.

PM där SKL har sammanfattat satsningar på digitalisering, (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Gillquist
  Tf sektionschef







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot