Publicerad: 16 januari 2018

Samarbetet SKL, Inera och Kommentus

Genom samarbetet mellan SKL, Inera och Kommentus gör SKL-koncernen en kraftsamling för ett ännu bättre stöd till kommuner, landsting och regioner i deras verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

Offentlig sektor behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för en enklare vardag för invånarna och för en mer effektiv verksamhet. Genom ett stärkt samarbete de tre aktörerna emellan kan kommuner, landsting och regioner få bättre förutsättningar för att använda digitala lösningar. Befintliga stöd och tjänster eller nya tjänster som utvecklas eller upphandlas kan få en bredare, snabbare spridning och användning, och grundläggande förutsättningar som infrastruktur och arkitektur kan återanvändas eller utvecklas gemensamt.

Nu pågår arbetet för att skapa formerna för ett effektivt samarbete mellan SKL, Inera och Kommentus, samtidigt som Inera i allt större omfattning inriktar sina insatser även till kommunerna.

Sammanfattande presentation om det gemensamma arbetet (Powerpoint, nytt fönster)

Nyttan med samarbetet mellan SKL, Inera och Kommentus

Jenny Birkestad från SKL, Johan Assarsson från Inera och Eva-Lotta Löwstedt Lundell från Kommentus beskriver vad samarbetet innebär.

Behov

Under hösten 2017 har ett intensivt arbete pågått för att fånga upp de främsta behoven hos kommunerna, som underlag för de prioriteringar som behöver göras för de aktiviteter som ska ske nationellt och gemensamt.

Så här fångar vi fortlöpande upp behoven från kommuner, landsting och regioner

Prioriteringar

Alla behov, idéer och förslag kommer att hanteras av ett gemensamt programkontor, som satt upp ett antal kriterier för bedömning och beslut om fortsatt hantering. Bland annat handlar det om genomförbarhet, finansiering och nytta.

Befintliga stöd och tjänster

Redan nu finns omkring 130 stöd och tjänster som erbjuds kommuner, landsting och regioner,

Exempel på befintligt stöd och tjänster

Stöd och tjänster under utveckling

Omkring 90 stöd och tjänster är under utveckling och kommer att vara tillgängliga för kommuner, landsting och regioner inom två-tre år.

Några exempel på stöd och tjänster under utveckling

Handlingsplaner

Sedan tidigare finns flera handlingsplaner som beskriver vad som behöver och ska göras.

Handlingsplan för grundläggande förutsättningar

I februari 2017 antog SKL:s styrelse en gemensam handlingsplan för grundläggande förutsättningar, med prioriterade aktiviteter inom fyra insatsområden och åtgärder på både nationell och regional/lokal nivå. Handlingsplanen är även förankrad i Ineras styrelse.

Gemensam handlingsplan för digitala förutsättningar 

Organisation för samarbetet

Samtidigt pågår arbetet med att skapa en organisation, som fortlöpande kan fånga upp behoven, prioritera insatser och säkra delägarnas inflytande.

Organisation för samarbetet

Så jobbar vi för ökad digitalisering i offentlig sektor

Givetvis sker redan väldigt mycket som stärker och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor, både i kommuner, landsting och regioner, hos myndigheter och inte minst i det privata näringslivet - samverkan med marknadens aktörer är viktigt för att ta vara på kraft, kompetenser och lösningar som privata aktörer kan bidra med. Här pågår diskussioner för att hitta arbetssätt för en strukturerad och långsiktig dialog med marknadsaktörer.

Det här gör SKL

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. SKL stödjer medlemmarna i att utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

SKL:s arbete med digitalisering

Det här gör Inera

Inera har funnits sedan 1999 och på uppdrag från landsting och regioner har bolaget koordinerat det gemensamma e-hälsoarbetet. Inera ansvarar för ett 40-tal tjänster och projekt som används av medarbetare inom vård och omsorg, invånare och beslutsfattare. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur och arkitektur som är förutsättningen för nationella e-hälsotjänsterna. Med ett breddat ägande kommer Inera också att rikta sina insatser till kommunerna.

Inera AB

Det här gör SKL Kommentus

SKL Kommentus är ett bolag inom SKL-koncernen. Det ägs dessutom av 256 av Sveriges kommuner. Kommentus erbjuder offentlig sektor avtal och tjänster inom inköp och HR och kunderna är kommuner, landsting och regioner samt statliga myndigheter och offentliga bolag.

Inom inköpsområdet bedriver Kommentus dels en nationell inköpscentral (SKL Kommentus Inköpscentral), dels en konsultverksamhet (AffärsConcept). Inköpscentralen erbjuder en bred portfölj av ramavtal som kan förenkla försörjningen av varor och tjänster. Konsultverksamheten erbjuder kvalificerat stöd och utbildningar inom inköp och upphandlingsområdet. Inom HR-området erbjuder Kommentus ett antal digitala tjänster som ett stöd till beslutsfattare och chefer inom främst arbetsrättsområdet, men även tryckta lagar och avtal samt blanketter och ett urval böcker.

SKL Kommentus

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot