Publicerad: 24 mars 2017

Breddat ägande i Inera AB

Nu erbjuds samtliga kommuner att bli delägare i det tidigare landstings- och regionägda företaget Inera AB. Senare i mars kommer kommunerna att få de handlingar som behövs för att ta beslut om ett eventuellt förvärv.

Just nu är SKL Företag AB majoritetsägare i Inera AB, efter att ha köpt merparten av aktierna från landsting och regioner. Alla landsting och regioner äger nu fem aktier vardera, och även kommunerna erbjuds att köpa fem aktier vardera, till en total summa av 42 500 kronor. Det finns idag ingen bortre tidsgräns för när kommunerna behöver ha tagit beslut.

Syftet med ett bredare ägande är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i både kommuner, landsting och regioner. Inera blir därmed en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna.

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom förvärvet ska bolaget kunna främja och stödja utvecklingen av digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Det handlar om tjänster och lösningar som underlättar för invånare, företag, förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner. Genom förvärvet kan utvecklings- och förvaltningskostnaderna sänkas, och utvecklingstakten höjas genom ett mer samordnat arbete.

Erbjudandet till kommunerna

Den 24 mars fick alla kommuner erbjudande om att köpa aktier i Inera AB och därmed bli delägare.

Lena Dahl, tf vd för SKL, presenterar erbjudandet

Bildserie om erbjudandet (PPT, nytt fönster)

Det är respektive kommunfullmäktige som behöver fatta beslutet. Här är samtliga handlingar:

Missiv (PDF, nytt fönster)

Beslutsunderlag, beslutssatser samt information (PDF, nytt fönster)

Bilaga 1: Aktieöverlåtelseavtal (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2: Anslutningsavtal (PDF, nytt fönster)

Bilaga 3: Aktieägaravtal (PDF, nytt fönster)

Bilaga 4: Bolagsordning (PDF, nytt fönster)

Bilaga 5: Ägardirektiv (PDF, nytt fönster)

Bilaga 6: Årsredovisning 2015 för Inera AB (PDF, nytt fönster)

Bakgrund till breddat ägande

Det var den 16 mars som SKL Företag AB formellt blev ägare till Inera AB. Då hölls också en extra bolagsstämma, där ny styrelse för bolaget utsågs. Ett första ägarråd äger rum den 21 april, och den första bolagsstämman den 7 juni. Senare i år kommer ytterligare ett ägarråd att hållas, där kommuner som blivit delägare kan delta.

Processen bakom förvärvet inleddes 2014, då en extern förstudie genomfördes för att utreda förutsättningarna för en eventuell affär. Hösten 2015 gjordes en första juridisk utredning och en revisionsutredning, med syftet att hitta en juridiskt och finansiellt hållbar lösning. Under 2016 har en referensgrupp med kommun- och landstingsjurister bidragit i samband med att förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och överlåtelseavtal arbetats fram.

Den 15 september 2016 togs förvärvsbeslutet av styrelsen för SKL Företag AB, och den 7 oktober godkände SKL:s styrelse beslutet. Ärendet bereddes också av SKL:s beredning för digitalisering, som den 15 september ställde sig bakom beslutsunderlaget till styrelsen.

Ägarnas inflytande i Inera AB

Kommuner, landsting och regioner kommer att styra bolaget genom aktieägaravtal, ägarråd och bolagsstämma. I ägarrådet kommer samtliga medlemmar att ha varsin plats.

Styrelsen för bolaget består av 15 ledamöter – sex utses av landsting och regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKL Företag. 

Styrelse Inera AB

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot