Publicerad: 27 januari 2017
Prenumerera på Digitalisering, e-tjänster

SKL förvärvar Inera AB

Det landstings- och regionägda företaget Inera AB kommer att bli ett företag inom SKL. Syftet är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Inera blir därmed en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna.

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom förvärvet ska företaget kunna främja och stödja utvecklingen av digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden. Det handlar om tjänster och lösningar som underlättar för invånare, företag, förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner.

Genom förvärvet kan utvecklings- och förvaltningskostnaderna sänkas, och utvecklingstakten höjas genom ett mer samordnat arbete. När affären är fullbordad, får dessutom SKL:s medlemmar ett direkt inflytande över styrningen av bolaget.

Flerårig process

Processen bakom förvärvet inleddes 2014, då en extern förstudie genomfördes för att utreda förutsättningarna för en eventuell affär. Hösten 2015 gjordes en första juridisk utredning och en revisionsutredning, med syftet att hitta en juridiskt och finansiellt hållbar lösning. Under 2016 har en referensgrupp med kommun- och landstingsjurister bidragit i samband med att förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och överlåtelseavtal arbetats fram.

Den 15 september 2016 togs förvärvsbeslutet av styrelsen för SKL Företag AB, och den 7 oktober godkände SKL:s styrelse beslutet. Ärendet bereddes också av SKL:s beredning för digitalisering, som den 15 september ställde sig bakom beslutsunderlaget till styrelsen.

Samtliga landsting och regioner behandlar nu – och senast den 1 mars – sina respektive beslut om att sälja merparten av sina aktier i Inera (145 av 150) till SKL Företag AB, som tar över ägarskapet från och med den 16 mars 2017. En förutsättning för det nya ägarskapet, är att samtliga landsting och regioner beslutar om att sälja sina aktier till SKL Företag AB.

Efter ägarbytet erbjuds samtliga kommuner att köpa fem aktier vardera i Inera AB. Ett ägarskap är en förutsättning för att kunna använda bolagets tjänster. Ett första ägarråd äger rum den 21 april, och den första bolagsstämman den 7 juni.

Ägarnas inflytande

Kommuner, landsting och regioner kommer att styra bolaget genom aktieägaravtal, ägarråd och bolagsstämma. I ägarrådet kommer samtliga medlemmar att ha varsin plats.

Styrelsen för bolaget kommer att bestå av 15 ledamöter – sex utses av landsting och regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKL Företag. Nominerade till styrelsen är:


Namn, parti

Funktion

Från

Anders Henriksson (S)

Ordförande

Landstinget i Kalmar län

Martin Andreasson (M)

Vice ordförande

Västra Götalandsregionen

Helene Björklund (S)

Ledamot

Sölvesborgs kommun

Anders Teljebäck (S)

Ledamot

Västerås stad

Daniel Forslund (L)

Ledamot

Stockholms läns landsting

Peter Danielsson (M)

Ledamot

Helsingborgs stad

Alicja Kapica (M)

Ledamot

Sundsvalls kommun

Marie Morell (M)

Ledamot

Region Östergötland

Tomas Mörtsell (C)

Ledamot

Storumans kommun

Agneta Granström (MP)

Ledamot

Norrbottens läns landsting

Ida Legnemark (V)

Ledamot

Borås stad

Peter Olofsson (S)

Ledamot

Västerbottens läns landsting

Lena Dahl

Ledamot

SKL Företag AB

Barbro Naroskyin

Ledamot

SKL Företag AB

Kristina Sundin Jonsson

Ledamot

SKL Företag AB

 

Fakta

Inera har funnits sedan 1999, och utvecklats genom företagsförvärv och utökade uppdrag. Idag ansvarar Inera för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Det ägs av samtliga 21 landsting och regioner, och verksamheten har hittills varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet. Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhetslösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur och arkitektur som är förutsättningen för de nationella e-hälsotjänsterna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot