Publicerad: 22 januari 2019

Invånarnas inställning till digital service 2016

För den fortsatta utvecklingen av offentlig sektor är det viktigt att veta vad invånarna anser om digitalisering – det är de som ska ha största nyttan av digitala tjänster och digital kommunikation med kommuner, landsting och regioner. Därför har SKL låtit göra en SIFO-undersökning om invånarnas inställning.

Sammantaget visar undersökningen att en majoritet av invånarna är positiva till en ökad digitalisering. Förväntningarna är höga på att erbjudas e-tjänster och digital kommunikation med kommuner, landsting och regioner. Men få anser att sektorn lever upp till förväntningarna.

Infografik om invånarnas inställning till digitalisering i undersökningen 2016

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden (PDF)

Frågorna i SIFO-undersökningen

Hur ställer du dig till den ökade digitaliseringen i samhället?

Majoriteten av de tillfrågade (72 procent) är mycket eller ganska positiva till den ökade digitaliseringen. Män (25 procent) är i högre grad mycket positiva till den ökade digitaliseringen jämfört med kvinnor (13 procent). Även yngre, 18-34 år (26 procent), och personer som bor i Stockholmsområdet (28 procent) är i högre utsträckning mycket positiva jämfört med sina respektive komplementgrupper. Äldre är mer negativa till utvecklingen än yngre.

Hur viktigt är det för dig att kommunicera och få digital service?

Totalt 71 procent anser att det är ganska eller mycket viktigt att kunna kommunicera och få digital service. Gruppen 18-34 år anser i markant högre utsträckning att det är mycket viktigt (40 procent i jämförelse med snitt 24 procent). Personer i åldern 18-34 år (81 procent) menar att det är viktigare i högre grad än personer som är 65+ (60 procent). Även personer i Stockholmsområdet (79 procent) tycker i högre grad att det är viktigt än de övriga regioner.

Hur ställer du dig till att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt?

Tre av fyra, 74 procent, av de svarande är positivt inställda till att kommuner och landsting/regioner kommunicerar och erbjuder digital service. Även i denna fråga är yngre personer mer positiva än äldre (mycket/ganska positivt 84 procent respektive 61 procent).

Hur ställer du dig till att skolan använder digitala pedagogiska verktyg i undervisningen?

Det finns en övervägande positiv inställning till användningen av digitala verktyg i skolan – 71 procent är ganska eller mycket positiva. Närmare 8 av 10 (78 procent) personer i åldrarna 35-49 år har en ganska eller mycket positiv inställning. Det är högre än för övriga åldersgrupper. Motsvarande siffra för exempelvis de allra yngsta, 18-34 år, är 69 procent. I svaren fanns det väldigt små skillnader i inställning, både sett till ålder och kön.

Hur ställer du dig till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik (t.ex. videosamtal med läkare, sms-påminnelser)?

Vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik upplevdes mest positivt i åldrarna 18-34 år (78 procent) och 35-49 år (75 procent). I åldersgruppen 65+ är omkring hälften (54 procent) positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Totalt sett är andelen ganska eller mycket positiva 68 procent. Äldre tenderar att vara mer negativt inställda än yngre (mycket/ganska negativt 23 procent respektive 10 procent).

Hur ställer du dig till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik (till exempel videosamtal med omsorgspersonal, nattkamera, trygghetslarm)?

Totalt sett är 60 procent positivt inställda till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik, men jämförelsevis många är mycket/ganska negativt inställda (22 procent). Denna typ av stöd upplevs mer positivt bland 18-34 åringar (74 procent) och 35-49 åringar (67 procent) än hos de övriga åldersgrupperna. I åldrarna 65+ är det 41 procent som anser att ett sådant stöd är positivt. De äldre var också överrepresenterade i svarskategorin negativ inställning (mycket/ganska negativ 36 procent).

I vilken utsträckning har din användning av kommuners och landstings/regioners digitala service förenklat ditt liv?

23 procent av de svarande menar att kommuners och landsting/regioners användning av digital service har förenklat deras liv i ganska eller mycket stor utsträckning. Fler, 1 av 3 (33 procent), uppger att denna typ av användning påverkat deras liv i ganska eller väldigt liten utsträckning. Personer i åldern 50-64 år (39 procent) och 65+ (44 procent) uppger i fler fall än övriga att deras liv förenklats i liten utsträckning. Personer i den yngsta ålderskategorin uppger motsatta svar, att deras liv har förenklats, i högre grad än äldre. Utmärkande är den relativt höga andelen (32 procent) som anser att servicen förenklar ”varken i stor eller liten utsträckning”. Det fanns inga könsskillnader bland de som svarat.

I vilken utsträckning lever kommun och landsting/regioner upp till dina förväntningar på digital service?

Endast två av tio, 21 procent uppger att de tycker att kommunen och landstinget/regionen lever upp till deras förväntningar på digital service i ganska eller mycket stor utsträckning. Fler män (22 procent) än kvinnor (13procent) menar att kommunen/landstinget/regionen lever upp till deras förväntningar i ganska eller mycket liten utsträckning. Den stora andel som anser att förväntningarna besvaras i varken liten eller stor utsträckning eller som avstår från att svara kan tolkas som att man har låga förväntningar på servicen.

I vilken utsträckning tror du att digitalisering och digital service kommer att påverka samhället framåt?

En övervägande del av de tillfrågade, 87 procent, anser att digitalisering och digital service kommer att påverka samhället framåt i ganska eller mycket stor utsträckning. Totalt uppger endast 2 procent att påverkan sker i ganska eller mycket liten utsträckning. Svarsskillnaderna bland de tillfrågade sett till kön och ålder var minimala i det här fallet.

I vilken utsträckning håller du med om påståendet om att det är hög tid att kommuner och landsting/regioner prioriterar att förbättra den digitala servicen?

Totalt sett håller två av tre (66 procent) med om påståendet att det är hög tid för en förbättrad digital service. Unga, 18-34 år, håller delvis eller helt med i högsta grad (72 procent) och personer i åldern 65+ tar i högst utsträckning avstånd i någon grad till påståendet (12 procent). Totalt sett tar 8 procent delvis eller helt avstånd. Svarsskillnaden var liten, sett till kön och ålder. 

Om undersökningen

Undersökningen gjordes som en webbaserad enkät under perioden 26 februari – 2 mars 2016, som en TNS Sifo onlinepanel. 1000 personer över 18 år svarade på frågorna i undersökningen.

Informationsansvarig

  • Malin Annergård
    Analytiker

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot