Publicerad: 19 februari 2019

Digital delaktighet – en demokratisk angelägenhet

Det digitala klyftan i Sverige krymper långsamt och verkar bestå. Därför har kommuner en viktig roll att nå dem som sällan eller aldrig använder internet. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet.

De som saknar digital kompetens är ofta äldre, nyanlända eller lågutbildade, men det gäller långt ifrån alla. Det finns också välutbildade och höginkomsttagare som inte är digitalt delaktiga. Därför behövs de många olika typer av insatser för att höja den digitala kompetensen hos medborgarna.

Kommunerna jobbar på olika sätt med att öka invånarnas digitala kompetens på bibliotek, kontaktcenter och e-serviceverkstäder. På många bibliotek anordnas utbildningsinsatser. Biblioteken erbjuder ofta personlig service där invånare får hjälp med vardagliga ärenden på internet. 

Digidel-nätverket

Digidel-nätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket bildades när den nationella kampanjen för ökad digital delaktighet Digidel 2013 avslutades i december 2013. Syftet är att genom samverkan och delad kunskap arbeta för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

Varje organisation och myndighet som deltar och samverkar i Digidel-nätverket gör insatser utifrån sitt eget uppdrag och sin egen roll. Nätverket består av SKL, lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag.

Digidel-nätverket

Kartläggning av bibliotekens insatser

För att kartlägga omfattningen, och få en bättre bild över vilken typ av insatser som görs på folkbiblioteken för att höja invånarnas digitala kompetens skickade SKL, tillsammans med Digidel-nätverket och Kungliga Biblioteket, ut en enkät till samtliga kommuner under våren 2017.

91 procent svarade på enkäten. Av dessa erbjuder 80 procent programaktiviteter på folkbiblioteken i syfte att öka den digitala kompetensen

Resultatet av enkäten

Digital delaktighet - en inspirationsbok

SKL har sammanställt en skrift som lyfter fram flera goda exempel på insatser för att öka den digitala delaktigheten i såväl kommuner som hela regioner. Skriften finns att ladda ner som både PDF och e-bok.

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot