Publicerad: 21 augusti 2019

Enklare faderskap- och föräldraskapsbekräftelse

En digital lösning föreslås att ersätta den utredning som nyblivna ogifta föräldrar idag genomgår. Och redan nu finns en lösning på plats för kommuner som vill effektivisera processen inom befintliga regler.

Digital underrättelse till Skatteverket

Skatteverket erbjuder en funktion där kommunen kan ta emot och skicka uppgifter om faderskap och föräldraskap direkt i sitt verksamhetssystem.

Anmälan till tjänsten hos Skatteverket

Vad innebär digital underrättelse för kommunens familjerätt?

Digital underrättelse ger möjlighet för kommunens familjerätt att effektivisera och modernisera en administrativt papperstung process genom digital handläggning. Med den digitala informationsöverföringen kan processen att få faderskapet/föräldraskapet och gemensam vårdnad registrerad nu ske på en dag. Tidigare kunde det ta upp till 30 dagar från barnets födelse.

Familjerättens utredningsuppdrag är dock oförändrat än så länge.

Hur kan kommunen ansluta sig?

Ta kontakt med leverantören för befintligt it-system och efterfråga digital underrättelse för faderskap och föräldraskap. Idag kan kommuner som har avtal med Tieto ansluta sig. Fler leverantörer kommer att kunna ansluta sig så snart avtal har nåtts med dessa.

Projektresultat

Resultaten av införande av digital underrättelse är att barnets och föräldrarnas trygghet ökar, fel och tidsåtgång i handläggning för både familjerätten och Skatteverket minskar drastiskt och arbetsmiljön förbättras.

Utredning om lagändring av föräldrabalken

Den 22 augusti 2018 lämnade regeringens utredare över förslag om enklare föräldraskap till Justitiedepartementet. Förslaget, som syftar till en mer ändamålsenlig, jämlik och modern föräldraskapsrättslig reglering går i korthet ut på följande:

  • Det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse. Skatteverket ska utveckla och administrera systemet för elektronisk bekräftelse.
  • Det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag. Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder.
  • En ny lag om rättsgenetisk undersökning som gäller för utredning av faderskap vid domstol och hos socialnämnd. Den nya lagen ersätter nuvarande blodundersökningslagen. Rättsmedicinalverket ska utföra de undersökningar som genomförs med stöd av den nya lagen.

Nya regler om faderskap och föräldraskap, regeringskansliet

Informationsansvarig

  • Kerstin Sahlgren
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot