Publicerad: 28 april 2017

Frågor och svar om bokning- och bidragslösningen

Var hittar jag information om projektet?

På SKL:s webbplats finns övergripande information om arbetet med boknings- och bidragslösningen. De kommuner som deltar i arbetet som pilot- eller referenskommun har tillgång till ett samarbetsrum där arbetsdokument och konversationer lagras.

Vilken nytta ger bokning- och bidragslösningen?

Det blir enklare för föreningar, privatpersoner och företag att använda kommunala anläggningar och lokaler och söka bidrag. För kommunerna blir handläggningen effektivare.

Öppnare tillgång till information kommer att skapa större transparens och ge ett effektivare utnyttjande av kommunala anläggningar och lokaler. Det innebär också en ökad möjlighet att få insyn i beslutsprocessen kring bokning och bidrag.

Hur ser tidplanen för projektet ut?

Upphandlingen och utformningen av boknings- och bidragslösningen beräknas pågå till och med andra kvartalet 2019. När ramavtalen är slutna är det fritt för kommuner att avropa lösningen från leverantörerna.

Vad görs inom projektet?

Just nu pågår upphandlingsprocessen, som sker genom konkurrenspräglad dialog. Det betyder att både kravställandet och framtagandet av bokning- och bidragslösningen görs under upphandlingens gång och i dialog med leverantörerna. När upphandlingen är klar och ramavtalet är slutet är således stora delar av de tekniska lösningarna hos leverantörerna färdigutvecklade. I dialog med Upphandlingsmyndigheten, kommuner och leverantörer har programmet gjort bedömningen att detta är den bäst lämpade metoden, även om upphandlingsformen är resurskrävande.

Varför har vi valt konkurrenspräglad dialog som upphandlingsform?

För att öka konkurrensen på marknaden och engagera leverantörerna till innovation för en på sikt hållbar och kvalitetssäkrad boknings- och bidragslösning genomförs upphandlingen genom upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog.

Är leverantörerna intresserade av att delta?

Den leverantörsdialog vi haft under 2016-2017 visar att det finns ett stort intresse från leverantörernas sida. Ett 20-tal leverantörer har deltagit i den inledande dialogen med marknaden. Ingen av leverantörerna har idag en färdig lösning som uppfyller kommunernas alla behov.

Vårt befintliga avtal går ut innan den gemensamma upphandlingen är avslutad, hur gör vi i mellantiden?

SKL Kommentus Inköpscentrals juridiska avdelning har skrivit en promemoria som kortfattat redogör för förutsättningarna i detta läge. Vi vill betona att denna utredning är SKL Kommentus Inköpscentrals tolkning av rådande rättsläge och utgör en generell beskrivning. Om man har specifika frågor rekommenderar vi att man vänder sig till Upphandlingsmyndigheten.

Sammanfattningsvis är SKL Kommentus Inköpscentrals bedömning följande:

  • En kommun har möjlighet att använda sig av direktupphandling i avvaktan på att SKL:s ramavtal finns på plats, det vill säga vända sig direkt till en eller flera leverantörer utan att annonsera, så länge värdet av ett sådant avtal inte överstiger direktupphandlingsgränsen eller de samlade inköpen av tjänster av samma slag inte överstiger direktupphandlingsgränsen under ett räkenskapsår.
  • Direktupphandling är också möjlig om någon av undantagssituationerna i LOU är tillämplig. Det finns inget generellt undantag som möjliggör direktupphandling i väntan på att regelrätt upphandlat avtal finns på plats.
  • Förändringar av befintliga avtal är i vissa fall möjliga, till exempel om ändringen är av mindre värde, eller avser en kompletterade beställning.
  • En förlängning av befintligt avtal är som huvudregel endas möjlig i enlighet med villkoren i ursprungliga förfrågningsunderlaget och avtalet. I annat fall kan en sådan förlängning utgöra ett nytt direktupphandlat avtal.

Mer information om upphandlingen, SKL Kommentus Inköpscentral

Kan kommuner som inte anmält sitt intresse till SKL och deltagit i finansiering kunna avropa från avtalet?

Alla kommuner som anmäler sig till SKL Kommentus Inköpscentral som avropsberättigade kommer kunna avropa från det färdiga ramavtalet. Observera att alla kommuner behöver anmäla detta till SKL Kommentus Inköpscentral på samma sätt som vid deras övriga upphandlingar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot