Publicerad: 6 november 2018

Många innovationer i offentlig sektor

Många offentliga aktörer tar fram innovationer för att utveckla sina verksamheter. Det visar resultatet från enkätstudien Innovationsbarometern. Deltagarna i studien uppger bland annat att innovationerna ökar verksamheternas kvalitet och effektivitet.

Innovationsbarometern är den första studien av innovationer i offentlig sektor. Studien syftar till att öka kunskapen om den offentliga sektorns innovationsförmåga och den ska vara en inspiration i det arbete som pågår på offentliga organisationer.

Två separata enkäter har besvarats

SKL genomförde under hösten två separata enkätutskick i samarbete med Vinnova, Mälardalsrådet och Göteborgs stad. Den ena enkäten riktades till ledningen i kommunerna, landstingen, regionerna och de statliga myndigheterna. Den andra till ett urval av offentliga arbetsplatser, det vill säga enheter på offentliga organisationer.

Resultat ur Innovationsbarometern

Nästan 80 procent av de 246 kommuner, landsting, regioner och myndigheter som deltagit i studien har en innovationsstrategi eller arbetar aktivt med innovationer.

  • Av de cirka 1 600 offentliga arbetsplatser som deltagit i studien har cirka 81 procent infört minst en innovation de senaste två åren.
  • Framtagna innovationer har oftast syftat till att möta samhällsutmaningar och att tillgodose behov och förväntningar bland verksamheternas målgrupper.
  • Den vanligaste innovationstypen har varit organisatorisk och inneburit nya eller väsentligt förändrade sätt att organisera arbetet.
  • De vanligaste uppskattade värdena av innovationerna har varit ökad kvalitet och effektivitet i verksamheterna, samt nöjdare medarbetare.

Resultatet visar att det pågår ett innovationsarbete hos många offentliga aktörer och att innovationerna som tas fram skapar nytta för verksamheterna. Studien ger dock inte en helhetsbild av innovationsförmågan i offentlig sektor eftersom svarsfrekvensen är relativt låg (47 procent respektive 32 procent i de två enkäterna).

SKL kommer att arbeta vidare med analys och bearbetning av studiens resultat. Studien är ett viktigt underlag i vårt fortsatta stöd till medlemmarna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Susanna Shaibu
    Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot