Publicerad: 3 maj 2019

Innovationsbarometern

För första gången har en mätning av innovation i offentlig sektor genomförts i Sverige. Mätningen har genomförts under 2018 av SKL i samarbete med Göteborgs stad, Mälardalsrådet och Vinnova, som också är finansiär. 

Innovationsbarometerns syfte är att etablera en regelbunden undersökning om innovation i hela den offentliga sektorn och bidra till:

  • ökad kunskap om den offentliga sektorns innovationsförmåga i Sverige
  • en helhetsbild av innovationsutvecklingen i landet
  • inspirera till förbättrad kvalitét och effektivitet i offentlig sektor genom innovation
  • ett bättre beslutsunderlag till politiker och andra beslutsfattare.

Bakgrund och detaljerad beskrivning av undersökningen och enkäterna

Analys och resultat

Åtta av tio av de arbetsplatser i offentlig sektor som deltagit i Innovationsbarometern har infört minst en innovation de senaste två åren. Innovationerna ökar kvalitén och effektiviteten i verksamheterna.

Många innovationer i offentlig sektor

8 av 10 av de arbetsplatser som deltagit i enkäten har infört minst en innovation de senaste två åren. Ännu fler har påbörjat arbete med utveckling av innovationer under perioden. 

Många innovationer i offentlig sektor

De vi är till för driver på utvecklingen

Behov och förväntningar från medborgarna beskrivs som den viktigaste faktorn till vad som ledde till att arbetet med den senaste innovationen startade. För det strategiska innovationsarbetet är i stället samhällsutmaningarna allra viktigast.

De vi är till för driver på utvecklingen

Flest organisationsinnovationer

Nya eller ändrade sätt att organisera arbetet, till exempel nya processer eller arbetsmetoder är den vanligaste typen av innovation. Ungefär hälften av innovationerna utgör fler än en typ.

Flest organisationsinnovationer

Innovationer skapar värde

För att en innovation ska vara just en innovation ska den ha förbättrat arbetsplatsen aktiviteter och resultat. Högre kvalitét är det vanligaste värdet som innovationerna leder till.

Innovationer skapar värde

Vi inspireras av varandra

De allra flesta innovationerna är inspirerade av en annan lösning men anpassade till arbetsplatsen. Det är mer sällan som vi uppfinner något helt nytt.

Vi inspireras av varandra

Samarbete sker främst internt

Oftast sker samarbete när innovationer tas fram. Den vanligaste samarbetsformen är med andra arbetsplatser i den egna organisationen. 

Samarbete sker främst internt

Vi tar inte gärna risker

Få arbetsställen har en kultur som främjar experimentering och risktagande. Kompetens och tillit är faktorer som oftare finns på plas i organisationerna. 

Vi tar inte gärna risker

Det satsas på innovation

79 procent av de tillfrågade organisationerna har antingen en innovationsstrategi på eller ett aktivt arbete med innovation på övergripande nivå. Fokus för arbetet är att utveckla mötesplatser och verktyg för innovation och ett innovationsfrämjande ledarskap och medarbetarskap.

Det satsas på innovation

Organisera för innovation

Hälften av de tillfrågade har en central funktion som samordnar innovationsarbetet i organisationen.

Organisera för innovation

Brist på resurser ett hinder i arbetet

Brist på tid och andra resurser lyfts fram som den största utmaningen i arbetet med innovationer på både i totalundersökningen och arbetsställeundersökningen.

Brist på resurser hindrar arbetet med innovationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot