Publicerad: 3 maj 2019

Så gick undersökningen till

Innovationsbarometern är en kvantitativ undersökning som består av två enkäter. Den ena skickades ut till samtliga kommuner, regioner och myndigheter. Den andra skickades ut till 5 300 offentliga arbetsställen.

Detaljerad beskrivning av undersökningen och enkäterna

Innovationsbarometern är en kvantitativ undersökning som består av två enkäter.

Totalundersökning på ledningsnivå

Den ena enkäten har skickats ut till alla kommuner, regioner, landsting och myndigheter.

  • Populationen består av 525 organisationer.
  • Enkäten går ut till organisationens centrala e-postadress och adresseras till ansvarig för innovations- och utvecklingsfrågor.
  • Den innehåller frågor kring strategi, inriktning, organisering och finansiering av det övergripande innovationsarbetet. Alla får också svara till vilken grad ett antal faktorer som anses viktiga för innovationsarbete finns i organisationen.

Urvalsundersökning på arbetsplatsnivå

Den andra enkäten har gått ut till 5 300 offentliga arbetsställen.

  • Enkäten skickas till organisationens centrala e-postadress och adresseras till ansvarig chef för det utvalda arbetsstället.
  • Populationen består av 38 000 offentligt ägda arbetsställen.
  • Urvalet är slumpmässigt men stratifierat för att jämförelser ska kunna göras mellan olika sektorer, olika stora arbetsplatser och olika kommungrupper.
  • Arbetsställena besvarar enkäten anonymt och resultatet presenteras sammantaget eller för olika grupper.

Enkäten som skickats ut till arbetsställen frågar om någon innovation införts de senaste två åren. Om minst en innovation införts följer ett antal frågor om den senaste innovationen. Alla får också svara på om ett antal faktorer som anses viktiga för innovationsarbete finns på arbetsplatsen eller inte.

Låg svarsfrekvens

Resultatet i Innovationsbarometern visar att det pågår ett innovationsarbete hos många offentliga aktörer och att de innovationer som tas fram skapar nytta för verksamheterna. Studien ger dock inte en helhetsbild av innovationsförmågan i offentlig sektor eftersom svarsfrekvensen är relativt låg. I totalundersökningen på ledningsnivå uppgår den till 46,86 procent, vilket motsvarar 246 svar medan den uppgår till 31,9 procent, 1 608 svar, i urvalsundersökningen på arbetsplatsnivå.

Nordisk Innovationsbarometer har inspirerat

Arbetet utgår från Innovationsbarometern som initierats av den danska organisationen Centrum för offentlig innovation, COI. Barometern har genomförts två gånger i Danmark, 2015 och 2017, och en gång i Norge, 2017, av kommunsektorns organisation, KS. Under 2018 har undersökningar även genomförts i Finland, Island och för den statliga sektorn i Norge.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot