Publicerad: 3 maj 2019

Bakgrund – så gick undersökningen till

Innovationsbarometern består av två separata enkäter. Den ena riktades till ledningen i kommunerna, landstingen, regionerna och de statliga myndigheterna. Den andra till ett urval av offentliga arbetsplatser, det vill säga enheter på ovan nämnda organisationer.

Bakgund till och detaljerad beskrivning av undersökningen (PDF, nytt fönster)

Urval

Utgångspunkten görs från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Vi har beställt ett utdrag från registret av offentligt ägda arbetsställen (AS) från registret som ger oss en population på 38 400. Ur populationen exkluderades de arbetsställen som inte ska ingå i urvalet.

Frågeformulären

Vi har utgått från de frågeformulär som används i de danska och norska undersökningarna. En rad anpassningar har gjorts för att formulären ska följa de krav på enkäter som SKL ställer. Hänsyn har även tagits till möjligheter att jämföra med övriga nordiska länder. Här har vi fått kompromissa både när det gäller enkätmetodik och möjlighet till jämförelser.

Arbetsplatsundersökningen

Arbetsställeundersökningen fokuserar på den senaste innovationen som arbetsstället infört.

Innovationsbarometern - arbetsplatser (PDF, nytt fönster)

Totalundersökningen

Totalundersökningen fokuserar på organisationens strategiska arbete med innovation.

Innovationsbarometern - totalundersökning (PDF, nytt fönster)

Utskick

Enkäterna har skickats med e-post till organisationens officiella e-postadress. Totalundersökningen adresseras till ansvarig för innovations- och utvecklingsfrågor i organisationen. Arbetsställeundersökningen adresseras till ansvarig chef för det aktuella arbetsstället. Att skicka till den officiella e-postadressen fungerar bra i de flesta fall. För de största organisationerna blir det dock väldigt mycket att koordinera. Kontakt har tagits innan utskick med alla organisationer som har 50 eller fler utvalda arbetsställen.

Totalundersökningen har varit öppen i fyra veckor och vi har skickat tre påminnelser. Den första påminnelsen gick till den officiella e-postadressen och den andra och tredje till chef för organisationen i de fall det gick att få fram en sådan adress. Här var det svårare med myndigheter då SKL saknar kontaktregister.

Arbetsställeundersökningen har varit öppen i 5 veckor. Vi har skickat tre påminnelser de två första till organisationens officiella e-postadress och den sista med postalt brev adresserat till aktuellt arbetsställe.

Svarsfrekvens

För totalundersökningen uppgår svarsfrekvensen till 46,86 procent.

Klicka på bilden för en större version.

För arbetsställeundersökningen uppgår svarsfrekvensen till 31,9 procent vilket motsvarar svar från 1 608 arbetsställen.

Svarsfrekvenserna är relativt låga, vilket innebär att studien inte ger en helhetsbild av innovationsförmågan i offentlig sektor.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot