Publicerad: 22 november 2016

Innovationspriset 2016

Trelleborgs kommun tilldelades SKL:s och Vinnovas nyinstiftade innovationspris för sitt arbete med att digitalisera invånarnas ansökningar av ekonomiskt bistånd.

SKL och Vinnova vill med det nyinstiftade priset uppmärksamma offentliga aktörer som skapat goda förutsättningar för innovation och gjort skillnad. Innovationen ska ge påvisad effekt för medborgare och/eller verksamheter samt ha potential för spridning till andra offentliga verksamheter. Drygt 50 nomineringar inkom och bland dessa valdes tre finalister ut av en jury. Vinnaren röstades fram av deltagarna på Innovationsdagen 2016.

Cecilia Lejon, Trelleborgs kommun, Marianne Alärd, Närvård Skaraborg, Louise Andersson, Mötesplatser och information.

De glada finalisterna. Från vänster: Cecilia Lejon från Trelleborgs kommun, Marianne Alärd från Närvård Skaraborg, Louise Andersson från Mötesplatser och information.

Digitaliserad ansökning av ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har digitaliserat ansökningsförfarandet av det ekonomiska biståndet. Istället för att medborgaren skickar in handlingar i ett system där handläggare sitter och bedömer rätten till bistånd genom att kontrollera kvitton och uttagsbesked så skriver den sökande in alla uppgifter i ett digitalt system.

Ökad service och tilltro till individen

Servicen till medborgare som söker försörjningsstöd har förbättrats genom kortare handläggningstider, idag får 97% av alla som lämnar in ansökan om försörjningsstöd beslut inom en arbetsdag vilket kan jämföras med 7-9 dagar då stödet hanterades med pappersansökningar. Arbetsmarknadsförvaltningen har också förändrat tankesättet kring hanteringen av det ekonomiska biståndet. Istället för ett system uppbyggt på kontoll och misstro genom insamling och genomgång av kvitton, vilket försvårade servicen för de sökande, görs nu stickprovskontroller.

Digitaliserad ansökning har varit möjlig sen den 1 september 2015 och idag använder 75% av de sökande tjänsten. Registrering går att göra dygnet runt och medborgaren följa sitt ärende genom "Min sida". För personer på landsbygden innebär tjänsten dessutom att man slipper ta sig in till stan för att lämna en pappersansökan.

Juryns motivering

Med utgångspunkt i invånarnas behov har Trelleborgs kommun utvecklat en del av det offentliga åtagandet på ett modigt och tillitsbaserat sätt. Genom att ta tillvara möjligheterna för organisationsutveckling och digitalisering har de skapat tydliga servicevärden och effektiviseringsvinster. Modellen har stor potential att spridas till fler kommuner och sakområden.

Mötesplatser och information - förenklad process för nyanlända

Mötesplatser och information är ett samverkansarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och SKL. Målet med samverkan är att förenkla processen för nyanlända och öka effektiviteten för de involverade aktörerna. Genom Mötesplatser och information kan den nyanlända lättare fokusera på det som är viktigt i etableringsprocessen. Kundundersökningar som genomförts visare också att de känner sig tryggare genom processen.

Teamarbete med individen i fokus - från fyra veckors arbete till fyra timmar

Alla aktörer arbetar tillsammans i samma lokal där de möter den nyanlända i tvärprofessionella team. Efter underrättelsesamtalet kan personen direkt anmäla flyttning till Sverige hos servicehandläggaren, ha ett inskrivningssamtal med en arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen samt ansöka om ekonomiskt bistånd och få information om barnomsorg/skola hos medarbetare från kommunen.

Fokus har legat på att ta fram nya arbetssätt för att nå projektets mål. Bland annat har man tagit fram en gemensam checklista för att den nyanlände lättare ska se vad som är färdigt och vad som finns kvar att göra i etableringsprocessen. För medarbetarna innebär de nya arbetssätten att man lättare förstår hela etableringsprocessen och inte bara den delen man själv är delaktig i. Medarbetarna tycker också att man sätter kunden i centrum på ett helt annat sätt än tidigare och att de nu ser handläggarna från de andra aktörerna som sina egna kollegor.

Juryns motivering

För ett modigt samskapande av nya processer och samverkansformer som sätter individen i centrum. De har skapat trygghet och överblick av processen för användarna. Medarbetarna har fått ökad förståelse för hela användarresan och en breddad kollegialitet. Påtagliga samhällsekonomiska vinster har uppstått, och arbetet med att sprida arbetssättet har påbörjats.

Mobil närvård Skaraborg

I Skaraborg har man, genom ett omfattande och ihärdigt arbete, lyckats med att möta en av vårdens och omsorgens största utmaningar. Att tillsammans - över organisationsgränser - sluta upp kring individer med omfattande behov av vård och omsorg. Istället för att bygga högre staket gentemot grannen arbetar man nu utifrån parollen "Om alla klipper gräset en bit in på grannens tomt, blir gränsen mycket välklippt!"

Bättre vård och omsorg till de mest sjuka

Personer med omfattande behov av vård och omsorg är en särskilt utsatt grupp där vården ofta uppvisar brister. Olika huvudmän, finansieringssystem samt parallella lednings- och styrsystem resulterar i att patienten blir ” någon annans ansvar”.

Under hela 2000-talet har Skaraborg arbetat metodiskt för att skapa samarbetsformer mellan olika huvudmän inom Närvård Skaraborg. Samarbetet har resulterat i att man idag har en gemensam syn på närsjukvården, ett gemensamt ägande av processerna samt en vårdmodell som syftar till att erbjuda de mest sjuka , huvudsakligen äldre, bättre vård och omsorg i hemmet och att minska på undvikbar sjukhusvård. Det gemensamma delägandet har skapat större ansvar för behoven och insikten och viljan att hjälpas åt med resurser har förändrat arbetssätten.

Visionen är följande: Individen känner trygghet, nöjdhet och upplever inga gränser mellan vårdgivare. Vården är koordinerad och integrerad för att tillfredställa individens sammansatta behov. Individen är medaktör, vilket innebär att han/hon är med i utformandet av vården (i den mån han/hon kan) och stöds i sin förmåga att utveckla sin inneboende hälsopotential.

Vårdmodellen bygger på att kommunen står för basverksamhet och dygnet runt-funktion tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare som arbetar tätt tillsammans. Hembesöket är ett arbetssätt för att förmedla kompetens och medicinska beslut. Att träffa vårdtagaren i deras egna hem innebär att det blir säkrare och bättre bedömningar. Det blir också lättare att identifiera möjligheter och alternativa sätt att hantera tillståndet.

Juryns motivering

För ett ambitiöst och uthålligt arbete med att möta en av vården och omsorgens största utmaningar: att tillsammans, över organisationsgränser, sluta upp kring individer med omfattande vårdbehov. De har etablerat ett effektivt och hållbart samarbete som tillvaratar medarbetarnas kompetens och överbryggar organisatoriska hinder. Modellen har stor spridningspotential.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot