Publicerad: 17 januari 2018

Innovation, kunskapsbank

Exempelsamling över arbetet med innovationsfrågor i offentlig verksamhet.

Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen

Sex städer (Malmö, Lund, Borås, Göteborg, Stockholm, Kiruna) arbetar med innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. I en skrift beskrivs erfarenheterna av att undanröja strukturella hinder och bana väg för en innovationskultur i dessa städer. Skriften ger också en inblick i respektive plattforms fokusområden och exempel på verktyg och metoder som tillämpas.

Leda och organisera innovation för hållbara städer och samhällen (länk till Vinnova)

Första innovationshjälpen

Denna skrift är framtagen av Innovation Skåne och fungerar som en lathund för den som vill utveckla och ta in innovativa tjänster och produkter inom hälso- och sjukvård i samverkan med externa aktörer. Skriften är framtagen för Region Skåne men innehåller flera viktiga avvägningar och förutsättningar som med fördel kan nyttjas även i andra organisationer.

Skriften: Första innovationshjälpen (PDF, nytt fönster)

Innovationslabb för samhällsutveckling

Senaste decenniet har ett flertal innovationslabb med uppdrag att pröva nya metoder och arbetsformer inom regeringskanslier, städer och regioner växt fram. I skriften beskrivs åtta innovationslabb från Danmark, USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien, Förenta nationerna och EU-kommissionen.

Skriften: Innovationslabb för samhällsutveckling

Ersättningsmodeller för innovation – en vägledning

För att bidra till större innovationsutrymme i offentlig verksamhet behöver den ekonomiska styrningen utformas så att den inte hämmar förändringsarbete. Därför behövs det ersättningsprinciper som synliggör och värderar innovationer. Den slutsatsen drar Stiftelsen Leading Health Care (LHC), i sin rapport ”Ekonomi i förändring: Ersättningsmodeller för innovation – en vägledning”

Ekonomi i förändring: Ersättningsmodeller för innovation - en vägledning

Finalisterna i Medtech4Health Innovation Award

Hela 38 grupper som implementerat innovativ medicinsk teknik i vården har blivit nominerade till Medtech4Healts Innovationsutmärkelse. En jury har valt ut fem finalister som alla bidragit till spännande ny medicinsk teknik inom vård och omsorg. Vinnaren utses på Swedish Medtechs årsmöte 27 april. Finalisterna är Det virtuella hälsorummet, Storuman, EVLP från Igelösa, Lund, SMS-livräddaren, Stockholm, Digital patologi, Östergötland och Öppna dörrar i Västerås.

Finalisterna 2017 (filmade reportage)

Idé- och innovationstävlingar i Sverige 2016

I en rapport från företaget Sqore ges en översiktlig bild av svenska idé- och innovationstävlingar 2016. I över hälften av de studerade tävlingarna är offentliga myndigheter initiativtagare eller behovsägare.

Tävlingsåret 2016 - Idé och innovationstävlingar i Sverige (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter från Idéslussar i kommuner – förstudie 2015

Hösten 2015 utlyste Vinnova förstudiemedel för att undersöka möjligheten att utveckla så kallade idéslussar i en eller flera kommuner. Syftet var att öka innovationskapaciteten inom kommunal verksamhet genom att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar och nyttiggöra dessa. 11 beviljade förstudieprojekt har följts av följeforskare under en relativt kort period (6-9 månader). Deras iakttagelser och slutsatser redovisas i skriften Att skapa förutsättningar för innovation.

Att skapa förutsättningar för innovation (länk till Vinnova)

Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete

Allt fler kommuner, landsting och regioner etablerar strukturer för att fånga upp och realisera idéer och lösningar från anställda, företag och invånare som ett led i verksamhetsutvecklingen. SKL har sammanställt erfarenheter kring olika juridiska avvägningar som organisationen kan ställas inför under arbetet.

Rapport: Juridiska frågeställningar vid innovationsarbete (2016)

Nationell testbädd för innovativ strålterapi – lärdomar och erfarenheter

2012 gick vården och näringslivet samman i ett konsortium för att etablera den nationella testbädden för innovativ strålterapi (cancerbehandling). Erfarenheter och lärdomar har nu sammanställts för att stötta motsvarande initiativ. Nationella testbädden för innovativ strålterapi kan beskrivas som ett nätverk av satellit-testbäddar. Testmiljön består av den kliniska miljön på samtliga Sveriges universitetssjukhus samt länssjukhus som erbjuder strålbehandling. Utöver denna skrift finns en separat manual med processbeskrivningar och dokument för att driva samordnade tester.

Strålterapi.se

Rapport: Nationella testbädden för innovativ strålterapi Handbok för etablering av nationell samverkan (PDF, nytt fönster) 

Ny rapport om innovationsfrågor i kommuner, landsting och regioner

SKL arbetar långsiktigt för att stärka innovationsförmågan hos våra medlemmar. Som ett led i arbetet genomförs vart annat år en bred enkätundersökning till samtliga kommuner och landsting. Svaren från 2015 års undersökning redovisas i ny rapport om innovationskraft i offentlig verksamhet.

Rapport: Förutsättningar för innovation 2015

Internationell spaning - innovation i offentlig sektor

Innovation i offentlig sektor är internationellt ett stort debattämne. Med innovationer i offentlig sektor har länderna förhoppningar att lösa flera olika utmaningar som samhället står inför. Myndigheten Tillväxtanalys har våren 2016 samlat erfarenheter och exempel från länder som Sydkorea, Kina, USA och Nederländerna. Rapporten visar att nya möjligheter utforskas och testas i många länder, inte minst genom olika typer av samarbeten mellan offentliga och privata aktörer.

Tillväxtanalys - Hänt i världen våren 2016

Ledarskap för innovation i offentlig sektor

Rapporten fokuserar på chefers ledarskap för innovation i offentlig sektor. För att chefer ska kunna göra ett bra jobb måste de ha kunskap – och dessutom organisatoriska förutsättningar för sitt ledarskap. Rapporten sammanför kunskap för att kunna förstå förutsättningarna, och för att kunna identifiera kunskapsgap.

Rapport: Ledarskap för innovation i offentlig sektor (PDF, nytt fönster)

Inspirerande film om SLL Innovation

SLL Innovation hjälper vårdpersonal att utveckla nya produkter för sjukvården utifrån personalens behov och idéer och erbjuder även tjänster och stöd till medicintekniska företag som behöver en länk in till sjukvården.  Verksamheten är sedan 2013 ett landstingsövergripande innovationssystem som finns på alla sjukhus i Stockholm.

Youtubefilm: SLL Innovation

Innovationsdagen 2015

Närmare 280 personer samlades i Stockholm den 8 maj för att diskutera hur vi kan frigöra innovationskraften i kommuner, landsting och regioner. Här har vi samlat dokumentation från dagen.

Dokumentation: Innovationsdagen 2015

Kompetens-Köpkraft-Samverkan

Erfarenheter från beställargrupper Innovation i offentlig verksamhet. I denna rapport beskrivs hur tre beställargrupper arbetar för att stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Kompetens-Köpkraft-Samverkan (SKL, 2015)

En innovationsvänlig offentlig verksamhet

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar som ställer krav på nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster. I detta positionspapper redovisas SKL:s syn på innovationsfrågor i offentlig verksamhet.

Positionspapper: En innovationsvänlig verksamhet (SKL, 2015)

Medarbetarkraft

En organisation som vill stimulera motivation och förnyelse har mycket att vinna på att särskilt uppmuntra och lyfta fram föredömen. I SKL:s rapport Medarbetarkraftpresenteras fem olika exempel på hur kommuner och landsting kan uppmärksamma särskilda insatser i den egna verksamheten.

Rapport: Medarbetarkraft (SKL, 2015)

Innovationer i offentlig verksamhet

Vad krävs för att långsiktigt stärka förutsättningarna för förnyelse och innovation i de verksamheter som kommuner och landsting ansvarar för?

Rapport: Innovationer i offentlig verksamhet - Vart står vi? Vart går vi? (SKL, 2014)

Förutsättningar för innovation

Vad gör kommuner och landsting för att stimulera innovation i den egna verksamheten?

Enkät: Förutsättningar för innovation (SKL, 2014)

Tusen tips om innovation

Innovationsfrågor och ledarskap. (VINNOVA)

Tusen tips om innovation, tusentips.se

Utvecklingsprojekt kring kreativitet och ständiga förbättringar

SKL samverkar med kommunerna Borås, Malung-Sälen, Motala, Piteå och Vetlanda kring att utveckla system för att fånga upp medarbetarnas idée och utveckla dessa till konkreta förbättringssteg.

Utvecklingsprojekt kring kreativitet och ständiga förbättringar (SKL)

Innovativa kommuner

Hur frigör vi innovationspotentialen i Sveriges kommuner? Vilken kultur främjar nytänkande och initiativ och hur kan politik och ledning aktivt stödja utveckling av framtidens välfärdstjänster?

Bok: Innovativa kommuner (SKL, VINNOVA 2013)

Dialog för bättre upphandling

Beskrivning av vad det norska upphandlingsinitiativet, leverantörsutvecklingsprogrammet, gör för att stimulera till dialog mellan köpare och leverantörer inför offentliga upphandlingar.

Rapport: Dialog för bättre upphandling - norska erfarenheter och svenska möjligheter (SKL, 2014) (PDF, nytt fönster)

KINVO. Modell för medarbetardriven innovation

Katrineholms Innovationsmodell för Vård och omsorg (KINVO) fångar, utvecklar och utvärderar idéer från personal i offentlig verksamhet. Modellen har utvecklats och implementerats i samarbete mellan Katrineholms Entreprenörscentrum AB, Katrineholms kommun, FoU i Sörmland, Linköpings universitet-Nova Medtech och Mälardalens högskola.

KINVO

Juridisk vägledning för testbädden MISTEL

Västerås stad har tagit fram en juridisk vägledningen med utgångspunkt i de frågeställningar som aktualiserats i arbetet med stadens s.k. testbädd, MISTEL. Testbädden är inriktad på projekt inom området välfärdsteknologi för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Många av frågeställningarna som behandlas har relevans för andra typer av innovationsarbete som bedrivs inom kommuner och landsting.

MISTEL, juridisk vägledning

Innovationsresa till Danmark

Den 23-24 januari 2014 arrangerade SKL en lärresa till Danmark för att lära mer om hur danska kommuner, regioner och myndigheter arbetar för att stimulera innovationer i offentlig verksamhet.

Reserapport: Innovationsresa till Danmark (2014)

Nye vegar til framtidas velferd

Innovationsstrategi för norska kommuner som tagits fram av den norska regeringen.

Rapport: Nye vegar til framtidas velferd (2013)

Att tänka nytt för att göra nytta

Innovationsrådet har på regeringens uppdrag undersökt möjligheterna att höja effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet.

Design av tjänster inom hälsa, vård och omsorg

Rapport baserad på webbinarieserien Design i offentlig sektor under våren 2013.

Kunskapsöversikt: Design av tjänster inom hälsa, vård och omsorg (2013)

Den innovativa kommunen

Vad gör de kommuner som många pekar ut som innovativa? Varför lyckas de? Åtta kommuner har i den här boken valts ut för en närmare analys

Bok: Den innovativa kommunen (SKL, 2009)

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg

Tillväxtverket har tagit fram en rapport för att belysa nytänkande inom företag som levererar hälso- och sjukvårdstjänster.

Rapport: Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg (2012) (PDF, nytt fönster)

Innovationsvänlig upphandling

Rapporten beskriver, genom exempel och intervjuer, hur kommuner, landsting och regioner aktivt kan stimulera nytänkande och innovation i upphandlingsprocesser.

Rapport: Innovationsvänlig upphandling (SKL, 2014)

Tjänsteinnovationer i offentlig sektor

VINNOVA har analyserat behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer i näringsliv och offentlig verksamhet.

Rapport: Tjänsteinnovationer i offentlig sektor (VINNOVA, 2011)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot