Publicerad: 5 oktober 2018

Information till kommuner som vill delta i Löpande insikt

Här har SKL samlat information och svar på frågor för de kommuner som vill delta i den löpande insiktundersökningen.

Instruktion löpande insikt 2018 (PDF, nytt fönster)

Sedan mätåret 2015 genomförs undersökningen Insikt löpande. Enkäter skickas ut månads-, kvartals-, eller halvårsvis. Resultaten redovisas löpande i SKL:s webbaserade presentationsverktyg i takt med att enkätsvaren kommer in. De nationella resultaten, med rankning av kommunerna, offentliggörs i månadsskiftet april/maj året efter att myndighetsutövningen har skett.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2017 offentliggörs den 2 maj 2018.

SKL ansvarar för enkätens utformning och instruktioner (tillsammans med SBA och BRG), databasen, webbverktyget och den nationella rapporten ÖJ Företagsklimat. Upphandlade statistikkonsulter genomför enkätundersökningen och tar fram kommunrapporter till deltagande kommuner.

Upphandling av statistikkonsulter görs av deltagande kommuner

Mall för direktupphandling (Word, nytt fönster)

För att genomföra enkätundersökningen behöver deltagande kommuner upphandla en statistikkonsult. Tidigare var det konsulter som hade upphandlats av SKL och SBA som genomförde undersökningen.

Innan undersökningen kan genomföras måste kommunen komma överens med konsulten om följande:

 • Vilka grupper – förutom företagare – som ska undersökas.
 • Vilka myndighetsområden som ska mätas.
 • Om resultaten ska presenteras i en egen kommunrapport eller inte.
 • Med vilka intervall ärendelistor ska skickas till konsult.

Detta innebär också att kontaktuppgifter till de företag och privatpersoner som varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende ska skickas till upphandlad statistikkonsult löpande. Inte, som tidigare, en gång vid årets slut.

Det finns inför år 2018 fyra godkända statistikkonsulter. Se kontaktuppgifter nedan.

Frågor

 • Frågor som gäller själva insamlingen besvaras av kommunen och/eller statistikkonsulten.
 • Frågor som kommunen eller konsulterna har om enkäten, instruktioner, uppladdning av data eller användning av presentationsverktyget besvaras av SKL.

Frågor och svar

Vilka myndighetsärenden ska ingå i Insikt?

SKL har i samarbete med SBA tagit fram en detaljerad instruktion kring vilka ärenden som bör ingå samt vilka uppgifter som ska samlas in för varje ärende. Nyheter och förtydliganden inför undersökningsåret 2018 är markerat i rött.

Instruktion löpande insikt 2018 (PDF, nytt fönster)

Finns det några krav som kommunen måste uppfylla?

För att få vara med i den nationella rankingen vad gäller det totala NKI-resultatet måste kommunen ha med ärenden inom följande tre områden; Bygglov, Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll. Det går bra att ändå genomföra undersökningen och alla resultat för kommunen kommer att redovisas i webbverktyget, men saknas en eller flera av dessa myndighetsområden kommer kommunen inte att få delta i den totala rankingen (NKI totalt).

En kommun måste också uppnå en svarsfrekvens på totalt 40 procent för att få ingå i SKL:s nationella rapport Öppna jämförelser Företagsklimat.

I webbverktyget och i kommunrapporter redovisas resultat som omfattar minst sju svar. I den nationella rapporten Öppen jämförelse Företagsklimat har vi satt ett högre kvalitetskrav. För att få delta i rankningen inom respektive myndighetsområde krävs minst 12 svar.

Varje kommun ska utse en processägare/kontaktperson för undersökningen. SKL och SBA har för mätåret 2018 tagit fram en checklista till stöd för den personens arbete.

Checklista till kommunens processägare/kontaktperson för Insikt (PDF, nytt fönster)

När ser kommunen resultaten i presentationsverktyget?

Hur ofta nya resultat laddas ned i verktyget beror på hur frekvent kommunen skickar ärendelistor med kontaktuppgifter till statistikkonsulten; månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året. Uppdaterad statistik blir synlig för kommunen drygt sex veckor efter att enkäterna skickats ut till respondenterna.

Hur presenteras statistiken?

I webbverktyget presenteras statistiken i stapeldiagram. Möjlighet finns att bryta ned statistiken på olika variabler samt att jämföra sig med andra kommuner. Fördjupade analyser av resultaten beställs separat av den statistikkonsult kommunen har upphandlat.

De aggregerade nationella resultaten samt rankingar för kommunerna presenteras i en Öppen jämförelse Företagsklimat i månadsskiftet april/maj året efter mätåret.

Vad kostar det att delta i löpande insikt?

Kostnaden för Insikt är tvådelad. Den är dels knuten till webbverktyget, dels till enkätundersökningen. Avgiften för webbverktyget betalas till SKL och avgiften för enkätundersökningen och eventuell kommunrapport betalas till den statistikkonsult som kommunen upphandlar. Det finns fyra godkända statistikkonsulter (se kontaktuppgifter nedan).

För att få tillgång till webbverktyget utgår en startkostnad på 2 500 kronor samt en årskostnad på 7 500 kronor. Det första året kostar webbverktyget således 10 000 kronor och från och med år två 7 500 kronor. Alla summor är angivna exklusive moms.

I den nya löpande undersökningen anlitar deltagande kommuner någon av nedan angivna statistikkonsulter för insamling av data (enkäten) samt eventuellt framtagande av analyser och kommunrapporter. Kostnaden för detta beror på vilka tjänster man beställer och kvaliteten på de register med ärenden och kontaktuppgifter som kommunen skickar till konsulterna.

Hur fungerar webbverktyget?

I verktyget kommer ni att kunna följa resultaten av undersökningen löpande. Historiska data finns upplagt från undersökningsåret 2012 och framåt. Data som insamlats enligt den nya löpande metoden kan brytas ned på månad, kvartal eller år beroende på antalet ärenden kommunen har.

Hur anmäler jag min kommun?

Anmälan görs till Fredrik Berglund.

E-post: fredrik.berglund@skl.se

Kontaktuppgifter till godkända statistikkonsulter

SKL har tagit fram en ny avtalsmall för direktupphandling av statistikkonsult. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

Mall för direktupphandling (Word, nytt fönster)

Våra två godkända statistikkonsulter Markör AB och MIND Research har blivit uppköpta av ett bolag och ändrat namn till Origo Group. Tillsvidare kommer vi alltså enbart ha tre godkända konsulter för vår undersökning.

Sweco

Kontaktperson: Gunnar Lindqvist
Telefon: 08-613 08 69
E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Origo Group

Kontaktperson: Peter Annerbäck
Telefon: 08-500 068 09
E-post: peter.annerback@mindresearch.se

Enkätfabriken

Kontaktperson: Erik Granberg
Telefon: 0702-36 93 83
E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Fredrik Berglund
  Handläggare
 • Jan Torége
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot