Publicerad: 17 januari 2017

Information till kommuner som vill delta i Löpande Insikt

Här har SKL samlat information och svar på frågor för de kommuner som vill delta i den löpande insiktundersökningen.

Insikt

Tidigare skickades en enkät till företagare som året innan haft en myndighetskontakt med kommunen. Resultaten redovisades dels i kommunrapporter, dels i en Öppen jämförelse Företagsklimat med ranking av kommunerna som offentliggjordes i september året efter att myndighetsutövningen skett. Många kommuner ansåg att resultaten kom alltför sent.

Hur skiljer sig den löpande insiktsundersökningen från den tidigare traditionella undersökningen?

I den löpande insiktsundersökningen skickas enkäter ut månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. Resultaten redovisas löpande i SKL:s webbaserade presentationsverktyg i takt med att enkätsvaren inkommer och de nationella resultaten med ranking av kommunerna offentliggörs i april året efter det att myndighetsutövningen skett.

SKL ansvarar för enkätens utformning och instruktioner (tillsammans med SBA och BRG), databasen, presentationsverktyget samt den nationella rapporten ÖJ Företagsklimat. Tidigare var det statistikkonsulter som var upphandlade av SKL och SBA som genomförde enkätundersökningarna. Detta har numera ändrats.

För att genomföra enkätundersökningen behöver numera deltagande kommuner upphandla en egen statistikkonsult. Det är statistikkonsulten som sedan löpande genomför undersökningen. Detaljer kring vilka grupper man vill undersöka (förutom företagare), vilka myndighetsområden som man avser mäta samt om man önskar en egen kommunrapport är en fråga mellan kommunen och den upphandlade statistikkonsulten. Detta innebär också att kontaktuppgifter för de företag, privatpersoner etc. som varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende numera ska skickas till upphandlad statistikkonsult löpande, inte en gång samlat vid årets slut.

Det finns inför år 2017 fyra godkända statistikkonsulter (se kontaktuppgifter nedan).

Frågor som företagare, privatpersoner etc. har kring insamlingen besvaras av kommunen och/eller statistikkonsulten. Frågor som kommunen eller konsulterna har kring enkäten, instruktioner, uppladdning av data eller användning av presentationsverktyget besvaras av SKL.

Vilka myndighetsärenden ska ingå i Insikt?

SKL har i samarbete med SBA tagit fram en detaljerad instruktion kring vilka ärenden som bör ingå samt vilka uppgifter som ska samlas in för varje ärende. Nyheter och förtydliganden inför undersökningsåret 2017 är markerat i rött.

Instruktion löpande insikt 2017 (PDF, nytt fönster)

Finns det några krav som kommunen måste uppfylla?

För att få vara med i den nationella rankingen vad gäller det totala NKI-resultatet måste kommunen ha med ärenden inom följande tre områden; Bygglov, Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll. Det går bra att ändå genomföra undersökningen och alla resultat för kommunen kommer att redovisas i presentationsverktyget, men saknas en eller flera av dessa myndighetsområden kommer kommunen inte att få delta i den totala rankingen (NKI totalt).

Nytt för år 2017 är att en kommun måste uppnå en svarsfrekvens på minst 40 procent för att få ingå i SKL:s nationella rapport Öppen Jämförelse Företagsklimat.

I det webbaserade presentationsverktyget redovisas resultat som omfattar minst sju svar. I den nationella rapporten Öppen jämförelse Företagsklimat har vi satt ett högre kvalitetskrav. För att få delta i rankingen inom respektive myndighetsområde krävs minst 12 svar.

När ser kommunen resultaten i presentationsverktyget?

Hur ofta nya resultat laddas ned i verktyget beror på hur frekvent kommunen skickar kontaktuppgifter till statistikkonsulten; månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året. Uppdaterad statistik blir synlig för kommunen ca sex veckor efter att enkäterna skickats ut till respondenterna.

Hur presenteras statistiken?

I webbverktyget presenteras statistiken i stapeldiagram. Möjlighet finns att bryta ned statistiken på olika variabler samt att jämföra sig med andra kommuner. Fördjupade analyser av resultaten beställs separat av den statistikkonsult kommunen har upphandlat.

De aggregerade nationella resultaten samt rankingar för kommunerna presenteras i en Öppen jämförelse Företagsklimat i april året efter mätåret.

Vad kostar det att delta i löpande insikt?

Kostnaden för Insikt är tvådelad. Den är dels knuten till webbverktyget, dels till enkätundersökningen. Avgiften för webbverktyget betalas till SKL och avgiften för enkätundersökningen och eventuell kommunrapport betalas till den statistikkonsult som kommunen väljer. Det finns fyra godkända statistikkonsulter (se kontaktuppgifter nedan).

För att få tillgång till webbverktyget utgår en startkostnad på 2 500 kronor samt en årskostnad på 7 500 kronor. Det första året kostar webbverktyget således 10 000 kronor och från och med år två 7 500 kronor. Alla summor är angivna exklusive moms.

I den nya löpande undersökningen anlitar deltagande kommuner någon av nedan angivna statistikkonsulter för insamling av data (enkäten) samt eventuellt framtagande av analyser och kommunrapporter. Kostnaden för detta beror på vilka tjänster man beställer och kvaliteten på de register med kontaktuppgifter som kommunen skickar till konsulterna.

Hur fungerar webbverktyget?

I verktyget kommer ni att kunna följa resultaten av undersökningen löpande. Historiska data finns upplagt från undersökningsåret 2012 och framåt. Data som insamlats enligt den nya löpande metoden kan brytas ned på månad, kvartal eller år beroende på antalet ärenden kommunen har.

Hur anmäler jag min kommun?

Anmälan görs via e-post till Fredrik Berglund, fredrik.berglund@skl.se

Kontaktuppgifter till godkända statistikkonsulter

SKL har tagit fram en avtalsmall för direktupphandling av statistikkonsult. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

Avtalsmall för direktupphandling (Word i nytt fönster)

Markör Marknad och Kommunikation AB
Kontaktperson: Staffan Backman
Telefon: 070-557 55 33
E-post: staffan.backman@markor.se

Sweco
Kontaktperson: Gunnar Lindqvist
Telefon: 08-613 08 69
E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Mind Research
Kontaktperson: Peter Annerbäck
Telefon: 08-500 068 09
E-post: peter.annerback@mindresearch.se

Enkätfabriken
Kontaktperson: Erik Granberg
Telefon: 0702-36 93 83
E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot