Publicerad: 1 december 2017

Fråga och svar

Finns det några krav som kommunen måste uppfylla?

För att få vara med i den nationella rankingen vad gäller det totala NKI-resultatet måste kommunen ha med ärenden inom följande tre områden; Bygglov, Miljö- och hälsoskydd samt Livsmedelskontroll. Det går bra att ändå genomföra undersökningen och alla resultat för kommunen kommer att redovisas i webbverktyget, men saknas en eller flera av dessa myndighetsområden kommer kommunen inte att få delta i den totala rankingen (NKI totalt).

En kommun måste också uppnå en svarsfrekvens på totalt 40 procent för att få ingå i SKL:s nationella rapport Öppen Jämförelse Företagsklimat.

I webbverktyget och i kommunrapporter redovisas resultat som omfattar minst sju svar. I den nationella rapporten Öppen jämförelse Företagsklimat har vi satt ett högre kvalitetskrav. För att få delta i rankingen inom respektive myndighetsområde krävs minst 12 svar.

Varje kommun ska utse en processägare/kontaktperson för undersökningen. SKL och SBA har för mätåret 2018 tagit fram en checklista till stöd för den personens arbete.

Checklista till kommunens processägare/kontaktperson för Insikt (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot