Publicerad: 30 mars 2016
Prenumerera på Patientinflytande

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Genom Nationell Patientenkät får patienten möjlighet att berätta om sin upplevelse och erfarenhet av vården. Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra verksamheterna.

Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Två former av mätningar

Nationellt gemensamma mätningar

Nationellt gemensamma mätningar genomförs vartannat år inom primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar samt psykiatrisk öppen- och slutenvård.

Behovs- och målgruppsanpassade mätningar

Landsting och regioner har möjlighet att genomföra mellanårsmätningar eller extramätningar inom dessa eller andra områden - så kallade behovs- och målgruppsanpassade mätningar.

Nya möjligheter

En utvärdering av de första årens arbete visade på behovet av mer flexibla datainsamlingsmetoder, snabbare återföring av resultat till verksamheterna och insatser för att öka svarsviljan.

Genom en ny upphandling och nya arbetssätt finns det från 2015 utökade metodmöjligheter för genomförande av mätningar inom Nationell Patientenkät. Utöver postal enkät finns olika former av digitala metoder tillgängliga utifrån verksamheters behov och målgrupper.

För genomförande av mätningar med postala enkäter är företaget IC Quality upphandlade. För genomförande av mätningar med digitala metoder är tre företag upphandlade; CMA Research, IC Quality och Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator). Förnyad konkurrensutsättning tillämpas för tilldelning av uppdrag.

Ny enkätmodell

Det har gjorts ett omtag kring hur vi mäter patienterfarenheter, något som resulterat i en ny enkätmodell. Den lanseras för första gången genom den nationellt gemensamma mätningen inom primärvården som genomförs hösten 2015.

Den nya modellen består av uppdaterade och förnyade frågor, svarsskalor samt nya dimensioner. Modellen lägger en större innebörd i patientupplevelse, som fångas upp med de sju nya dimensionerna: helhetsintryck, bemötande & respekt, delaktighet & involvering, kontinuitet & koordinering, information & kunskap, emotionellt stöd samt tillgänglighet.

Nationell Patientenkät - Sveriges landsting och regioner i samverkan, webbplats

Aktuellt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot