Publicerad: 14 februari 2019

Besöksnäring

Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen. Allt fler kommuner och regioner arbetar aktivt med att utveckla besöksnäringen i en positiv och hållbar riktning utifrån Agenda 2030. Det arbetet vill SKL stödja. 

Besöksnäringens utveckling är beroende av många funktioner i kommun, region och landsting. En väl fungerande infrastruktur i form av kollektivtrafik, rastplatser, vägar, vatten, sophantering är själva stommen. Ofta är också kommunen eller regionen huvudman för platser eller anläggningar som är mål för besöket. Det kan vara museer, teatrar, idrottsevenemang och natur- och kulturområden.  

Kommunen påverkar företagens utveckling genom sin myndighetsutövning, tillstånd- och tillsynsverksamhet. Kommuner och regioner kan också arbeta aktivt med företagsfrämjande insatser som kompetensutveckling, nätverksarbete och att driva samverkansprocesser.

Kommuner och regioner har därmed en stor inverkan på utvecklingen av besöksnäringen.

Utredningen Sveriges besöksnäring har överlämnat betänkande

Särskild utredare Britt Bohlin lämnade den 4 december över betänkandet ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” till närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Utredningen har lagt mer än 50 förslag som ska stärka svensk besöksnäring, varav många kan komma att påverka kommuner, landsting och regioners arbete med besöksnäring. Förslagen rör nytt nationellt mål och organisation, digitalisering, kompetensförsörjning, regelförenkling, evenemang, natur- och kulturturism samt utveckling, innovation och forskning.

"Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring" (SOU 2017:95).

Slutbetänkande är ute på remiss och svar ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast 6 april. På remisslistan finns samtliga regioner förutom Stockholms landsting och ett 20 tal kommuner. Samtliga kommuner har dock möjlighet att lämna remissvar.

Information om remissen Ett land att besöka, Regeringen

SKL:s yttrande

SKL har genom en mängd aktiviteter fångat upp medlemmars slutsatser och analyser av förslagen i utredningen. SKL:s styrelse tog den 16 mars beslut om yttrande.

SKL:s remissvar Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

SKL:s roll inom besöksnäring

SKL företräder kommuner, landsting och regioner i frågor som påverkar deras verksamheter. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare, nationellt och internationellt.

SKL:s uppgift är att samla kommuner, landsting och regioner och stödja dem i besöksnäringsfrågor. Det gör vi genom nätverksmöten, konferenser och genom att ge service och rådgivning i besöksnäringsfrågor. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling – 2018

Den 6 december 2018 tredje året i rad samlades politiker och ledande tjänstepersoner från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Konferensens tema är Från ord och ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap. Konferensen genomfördes av SKL i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism.

Dokumentation, Besöksnäring på agendan 2018

Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling – 2017

Den 7 december samlades, för andra året i rad, politiker och ledande tjänstemän från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Denna gång fokuserade vi på kunskap och kompetens.

Dokumentation, Besöksnäring på agendan 2017

Röster från konferensen

Korta podd-intervjuer från Besöksnäringen på agendan

Under konferense passade vi på att intervjua ett antal personer som har nyckelfunktioner och även kunskap om det offentligas roll.

Fokus på besöksnäringen

I samband med SKL:s nätverksmöte för ansvariga för näringslivsfrågor, som hålls två gånger om året, genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. Dessa förmöten webbsänds och kan ses i efterhand.

Nästa möte är den 7 mars 2019.

Anmälan och mer information

Dokumentation från möten om besöksnäring

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 20 september 2018

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 8 februari 2018

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 5 oktober 2017

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 30 mars 2017

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 13 oktober 2016


Boken besöksnäringen lyfter

I boken "Besöksnäringen lyfter" (Arena för Tillväxt och Visita) kan du läsa om besöksnäringens potential och betydelse för samhällsutvecklingen, och vad du som politiker, tjänsteman eller företagare kan göra för att skapa förutsättningar för en växande näring. I boken finns flera konkreta exempel och goda tips från kommuner som arbetar med frågorna.

Beställ boken Besöksnäringen lyfter, Arena för tillväxt

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare
  • Anders Gunnarsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot