Publicerad: 30 oktober 2017

Statistik om besöksnäringen

Turismen är idag en av Sveriges basnäringar. Det finns ett ökat behov av statistik som ger en bild av besöksnäringen och dess effekter för samhället.

Statistiken gör det möjligt att kunna följa upp uppsatta mål och att fatta strategiska beslut för framtiden.

SKL vill på olika sätt bidra till att medlemmarna får verktyg för att beställa och värdera olika statistiska produkter för att utifrån sina behov kunna följa upp sin egen verksamhet och näringens utveckling.

Besöksnäringens effekter

SKL har tagit fram en sammanställning över besöksnäringens effekter för kommuner. Den visar att kommuner som satsar inom besöksnäring ser positiva effekter på ökad sysselsättning, större serviceutbud inom flera branscher, högre nyföretagande och bättre dagligvaruhandel.

Besöksnäringen sysselsätter nu över 165 000 årsarbeten, enligt Tillväxtverkets siffror. I många delar av landet är besöksnäringen den absolut viktigaste näringen.

Nyckeltalen har sammanställts från olika källor, bland annat SCB av Sweco på uppdrag av SKL.

Sammanställning av besöksnäringskommuners nyckeltal (PDF, nytt fönster)

Svensk turismstatistik

SKL har i samarbete med Destination Uppsala skrivit en introducerande vägledning för dig som på regional nivå, lokal nivå eller genom arbete på en destination har behov av statistiska underlag kring näringens utveckling. Syftet är att ge en överblick över de vanligaste mätningarna/undersökningarna inom svensk turism. Det är inte att betrakta som en komplett förteckning över alla idag tillgängliga mätmetoder inom turism. Nya statistiska produkter skapas och utvecklas hela tiden vilket innebär att översikten kommer att behöva uppdateras löpande. Denna översikt är skriven i november 2016.

Länk till skriften Svensk turimstatistik i SKL:s webbutik

Ny undersökning av svenskars resande

Tillväxtverket genomför tillsammans med SCB från och med år 2017 en årlig undersökning om svenska befolkningens resor i Sverige och utomlands. Resultaten från undersökningen kommer att publiceras i SCB:s statistikdatabas under mars/april 2018. Mellan åren 2013 och 2016 har HUI genomfört undersökningar av svenskars resande på Tillväxtverkets uppdrag.

Undersökningen samlar månadsvis in uppgifter om resor från 5 000 nya slumpvis utvalda personer, totalt 60 000 individer under 2017. Resultaten från undersökningen kommer att publiceras i SCB:s statistikdatabas under mars/april 2018. Hur Tillväxtverkets och SCB:s mätresultat ska redovisas utvecklas under året. Mer information om den nya mätningen presenteras på Tillväxtverkets hemsida.

Dokumentation från seminarium

I oktober 2016 genomförde SKL ett seminarium, Fokus på besöksnäringen. Du kan ta del av dokumentationen i efterhand:

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot