Publicerad: 22 januari 2018

Statistik om besöksnäringen

Turismen är idag en av Sveriges basnäringar. Det finns ett ökat behov av statistik som ger en bild av besöksnäringen och dess effekter för samhället.

Statistiken gör det möjligt att kunna följa upp uppsatta mål och att fatta strategiska beslut för framtiden.

SKL vill på olika sätt bidra till att medlemmarna får verktyg för att beställa och värdera olika statistiska produkter för att utifrån sina behov kunna följa upp sin egen verksamhet och näringens utveckling.

Besöksnäringens effekter

SKL har tagit fram en sammanställning över besöksnäringens effekter för kommuner. Den visar att kommuner som satsar inom besöksnäring ser positiva effekter på ökad sysselsättning, större serviceutbud inom flera branscher, högre nyföretagande och bättre dagligvaruhandel.

Besöksnäringen sysselsätter nu över 165 000 årsarbeten, enligt Tillväxtverkets siffror. I många delar av landet är besöksnäringen den absolut viktigaste näringen.

Nyckeltalen har sammanställts från olika källor, bland annat SCB av Sweco på uppdrag av SKL.

Sammanställning av besöksnäringskommuners nyckeltal (PDF, nytt fönster)

Ny undersökning av svenskars resande

Tillväxtverket genomför tillsammans med SCB från och med år 2017 en årlig undersökning om svenska befolkningens resor i Sverige och utomlands. Resultaten från undersökningen kommer att publiceras i SCB:s statistikdatabas under mars/april 2018. Mellan åren 2013 och 2016 har HUI genomfört undersökningar av svenskars resande på Tillväxtverkets uppdrag.

Undersökningen frågar månadsvis 5 000 nya slumpvis utvalda personer om sina resor. Totalt 60 000 individer fick enkäten under 2017. Resultaten från undersökningen publiceras i SCB:s statistikdatabas under mars/april 2018. Det kommer vara möjligt att beställa särskilda statistikuttag från SCB. Tillväxtverket kommer att tillhandahålla undersökningsresultat till andra aktörer för vidarebearbetning av datamaterialet, exempelvis för modellskattningar av turismens omsättning i landets regioner och kommuner. Mer information om den nya mätningen presenteras på Tillväxtverkets hemsida.

Dokumentation från seminarium

I oktober 2016 genomförde SKL ett seminarium, Fokus på besöksnäringen. Du kan ta del av dokumentationen i efterhand:

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot