Publicerad: 1 februari 2019

Administrativ fastighetsförvaltning

Kommuner och regioner har materiella tillgångar som måste komponentredovisas, till exempel fastigheter, infrastruktur och tekniska anläggningar. Komponentredovisning innebär mycket arbete men ger också stora möjligheter.

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner, regioner och kommunalförbund upprätta årsredovisningar i enlighet med god redovisningssed. I en rekommendation från Rådet för kommunal redovisning, RKR, finns ett uttalat krav att tillämpa komponentredovisning vid redovisning av materiella anläggningstillgångar.

Rådet för kommunal redovisning

Fördelar och effekter med komponentredovisning

Det finns flera viktiga argument för att tillämpa komponentredovisning:

  • Den ger en mer rättvisande kostnadsredovisning
  • Det bokförda värdet på tillgången blir mer relevant
  • I förlängningen innebär detta att kommuner och regioner kan göra en mer rationell planering av underhållsinsatser utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

Detta gör SKL

SKL har tagit fram vägledningar i arbetet med att tillämpa komponentredovisning inom fastighetsområdet.

Komponentredovisning, SKL:s webbutik

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot