Publicerad: 22 november 2018

Pedagogiska lokaler

En stor del av kommunernas investeringar görs i lokaler för förskola och skola. Lokalerna är viktiga för barn genom hela deras förskole- och skoltid.

Förskolans fysiska miljö

Rapporten Förskolans fysiska miljö finns publicerad i SKL:s webbutik.  Rapporten är en fristående komplettering av den tidigare publicerade rapporten Skollokalernas betydelse för lärande. Utredare och författare är Suzanne de Laval, Arkitekturanalys Sthlm AB.

Rapporten: Förskolans fysiska miljö

Hur ska lokaler och utemiljö utformas för att bäst stödja den pedagogiska verksamheten? Rapporten Förskolans fysiska miljö är en sammanställning av dokumenterad kunskap baserat på främst forskning om utformning och användning av förskolans lokaler. Parallellt med akademiska forskningsstudier pågår det omfattande utvecklingsarbete runt om i kommunerna. Rapporten kan användas som inspiration och stöd för huvudmännen vid utvärdering av befintliga och nybyggda förskolelokaler och utemiljöer.

Arbetet med rapporten ingick i SKL:s och SKL Kommentus Inköpscentrals förstudie inför ramavtalsupphandling för förskolebyggnader.

Mer information om pågående upphandlingsprojekt gällande ramavtal för förskolebyggnader:

Skollokalernas betydelse för lärande

SKL har publicerat rapporten Skollokalernas betydelse för lärande. Utredaren Suzanne de Laval, Arkitekturanalys Sthlm AB, har sammanställt en översikt över forskning och utvecklingsprojekt gällande skollokalernas betydelse för lärande.

Rapporten: Skollokalernas betydelse för lärande

Hur ser en bra skollokal ut? Hur stor påverkan har lokalernas utformning för elevernas studieresultat? Vad kan den fysiska miljön bidra med när det gäller främjande av inlärning och sociala färdigheter? Översikten visar på vilken aktuell forskning som finns, visar på vilka högskolor och andra aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor samt gör en utblick över hur stödet för ökad kunskap om skollokaler är organiserat i Finland, Norge och Danmark.

Utvecklingsområden

Förstudien bekräftar bilden av att det forskas lite om relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön i skolan. Den forskning som tillkommit sedan 2008 har dessutom karaktären av tillfälliga insatser. I jämförelse med Danmark, Norge och Finland blir det tydligt att det saknas en nationell aktör med rollen som samordnare och ansvarig för att vara ett kunskapsnav för branschen för skollokaler. Ingen svensk myndighet har i dagsläget ett tydligt uppdrag att specifikt arbeta med kunskapsstöd till skolhuvudmännens utveckling av hur skolans fysiska lärmiljöer ska främja skolans uppdrag.

Förstudien visar på ett antal utvecklingsområden att arbeta vidare med nationellt:

  • Behov av en vägledning för kommuner och andra huvudmän för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av skolors och förskolors fysiska miljö, såväl inomhus som utomhus.
  • Behov av finansiering och organisation för tvärvetenskaplig forskning.
  • Behov av ökad samverkan mellan olika aktörer.
  • Lär av erfarenheter från Danmark, Finland och Norge.
  • Hämta inspiration från landstingens och regionernas samverkan samt från Chalmers Centrum för vårdens arkitektur.

För att kunna kvalitetssäkra och utveckla de fysiska läromiljöerna behöver de kommunala skolhuvudmännen stöd, rådgivning och gemensamma utvecklingsprojekt.

Förstudien är finansierad via SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

SKL:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor

Flexibla skollokaler

Antalet barn i en kommun förändras över tid vilket innebär att ålderskullarna ser olika ut. Behoven av skollokaler varierar och det som är förskola idag kan behöva användas som grundskola i morgon. Ännu längre fram kan det behövas mer yta för gymnasieleverna.

SKL ger råd och idéer om hur man kan arbeta med flexibla skollokaler i praktiken.

Flexibla skollokaler

Nätverk för nationellt arbete

SKL samarbetar med Skolhusgruppen som är ett nätverk med fokus på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Vi samarbetar också med Forum Bygga Skola.

Skolhusgruppen

Forum Bygga Skola

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot